AEO: de 5e eis

AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s.
Door Samantha
24 september 2019
Samantha

Vanaf 1 mei 2016 is het DWU van toepassing en daarmee ook de “5e eis”. AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. Hoewel nog steeds niet alles duidelijk is – en deze eis dus praktisch nog niet volledig uitvoerbaar lijkt – is één ding wel duidelijk: niets doen is zeker onvoldoende. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s.

De AEO-status en het DWU

In het DWU is de AEO-status een uitermate belangrijke rol blijven spelen. Om gebruik te kunnen maken van vereenvoudigde procedures en diverse vergunningen is de AEO-status vereist of moet in ieder geval worden voldaan aan (een deel van) de AEO-vereisten. Om de AEO-status te verkrijgen en te behouden is een aanvullende eis geïntroduceerd. Van een AEO wordt geëist dat hij kan aantonen dat hij beschikt over gekwalificeerd personeel dat een minimaal opleidings- of ervaringsniveau heeft.

De Douane heeft – in overleg met onder meer de FENEX – de AEO-eisen nader uitgewerkt voor het optreden als vertegenwoordiger. De uitwerking is opgenomen in het Handboek Douane en daarbij komt ook het criterium van praktische vakbekwaamheid en beroepskwalificaties – beperkt – aan bod.

Beroepskwalificaties

Een mogelijkheid om te kunnen voldoen aan de nieuwe eis is dat de betreffende medewerkers met succes een gekwalificeerde opleiding over douanewetgeving hebben doorlopen. Het wordt het echter moeilijk om aan de eis te voldoen. Hieraan kan namelijk alleen worden voldaan als de medewerkers een opleiding hebben gevolgd die:

  • wordt gegeven door de douaneautoriteiten van de lidstaat. Los van de opleiding die de Douane aan haar eigen medewerkers geeft, kennen we dat in Nederland niet.;
  • is gegeven door een onderwijsinstelling die is erkend door de douaneautoriteiten of een voor beroepsopleiding verantwoordelijk orgaan. De Nederlandse Douane erkent echter geen opleidingen en voor zover wij weten is ook anderszins geen onderwijsinstelling geaccrediteerd. Uitzondering hierop is wellicht de Master Customs & Supply Chain Compliance van de Rotterdam School of Management; of
  • is gegeven door een beroepsorganisatie of handelsvereniging die door de douaneautoriteiten is erkend. Echter, ook die zijn er (nog) niet.

Hoewel de eis van praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties nieuw is, lijkt het dus nog niet serieus uitvoerbaar. Nu nog steeds onduidelijk is wat de opleidingseisen inhouden of welke instituten worden “goedgekeurd”, zou u kunnen concluderen dat niets doen ook een optie is. Dit is echter niet het geval. Veel meer dan voorheen zal de AEO moeten investeren in de continue scholing van de douanemedewerkers.

Praktische vakbekwaamheid

Uit artikel 27 Uitvoeringsverordening DWU blijkt dat de AEO (of diens medewerkers) moet beschikken over minimaal drie jaar praktische ervaring in douanezaken. Ook moet – zo stelt het artikel – worden voldaan aan een kwaliteitsstandaard van een Europese normalisatie-organisatie. Het probleem is echter dat een dergelijke kwaliteitsstandaard nog niet bestaat en ook niet duidelijk is wanneer dat wel het geval zal zijn. Het lijkt ons dus moeilijk – of wellicht onmogelijk – om aan dit criterium te voldoen.

Zoals gesteld is echter door de Douane nadere invulling gegeven aan dit criterium in relatie tot vertegenwoordiging. Het Handboek Douane vermeldt:

Door de douanevertegenwoordiger moet geborgd worden dat er voldoende douanekennis beschikbaar is om juiste en volledige aangiften te waarborgen.  Dit geldt niet alleen voor het daadwerkelijk doen van de aangifte maar ook voor de klant- en opdrachtacceptatie en voor de uitvoering van de interne controles.  

Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig zijn en hoe dit is ingevuld.

Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden. Nieuwe tariefmaatregelen, antidumpingheffingen, van belang zijnde nieuwe ontwikkelingen etc. worden ter kennis gebracht aan de medewerkers.

Niets doen is dus zeker geen optie. Het informeren, opleiden en instrueren van medewerkers is van groot belang.

Niets doen is dus zeker geen optie. Het informeren, opleiden en instrueren van medewerkers is van groot belang.

Oplossing

Het is nodig dat de AEO tijdig maatregelen neemt om op termijn niet voor verrassingen te komen te staan. Een bedrijf met een AEO-vergunning wil aan de Douane aantonen in control te zijn en voldoende kennis in huis te hebben om douanewerkzaamheden op een gedegen wijze uit te voeren.

Medewerkers moeten alle relevante jurisprudentie bijhouden en op de hoogte zijn van wijzigingen in wetgeving.

Dit zijn tijdrovende activiteiten en dat kan anders. Met het Customs Compliance Platform wordt u geïnformeerd. U kunt met het Customs Compliance Platform tevens eenvoudig aantonen dat medewerkers op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen in de wetgeving, jurisprudentie en relevante ontwikkelingen.

Customs Knowledge informeert u door middel van een platform, waarop alleen voor u relevante informatie wordt vermeld. Op deze manier voorkomt u dat belangrijke informatie wordt gemist en bent u in ieder geval een stap in de goede richting voor de 5e eis.

Meer informatie

Customs Knowledge adviseert en helpt u graag en professioneel om de kans op onregelmatigheden te verminderen. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Samantha Speelman (samantha.zwart@customsknowledge.nl).

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.