Handel vanuit VK naar EU na 1 januari 2021

Hoewel er nog druk onderhandeld wordt, komt 1 januari 2021 steeds dichterbij en daarmee ook het eind van de overgangsperiode. Het zou natuurlijk kunnen dat de onderhandelaars met de champagne in de hand alsnog tot verregaande afspraken komen, maar het is niet onverstandig om er rekening mee te houden dat het toch een harde ‘Brexit’ wordt. Wat verandert er dan, wat betekent dat? In deze bijdrage uiteraard geen volledige verhandeling van alle aspecten van ‘de Brexit’, maar ingezoomd op een aantal regelmatig voorkomende situaties met betrekking tot goederen die – voorheen – zonder meer konden worden vervoerd naar Nederland en waar na 1 januari 2021 toch wat extra aandacht voor nodig is.
Door Lidwina
26 november 2020
Lidwina

‘Derde land’

Het is goed om te realiseren dat – los van welke ‘deal’ dan ook – het Verenigd Koninkrijk (VK) een ‘derde land’ is voor de Europese Unie (EU). Dat maakt dat de EU nadere eisen gaat stellen aan de invoer van (diverse) producten die vanuit de VK naar EU komen ten opzichte van de periode tot 1 januari 2021.

Zo is in ieder geval vereist dat de VK exporteur een (Brits) EORI-nummer heeft (maar dit geldt evenzeer voor de importeur in de EU, ook die zal een EORI-nummer nodig hebben indien hij als direct vertegenwoordiger optreedt).

Voorts is van belang te checken of de goederen die worden vervoerd vanuit het VK naar de EU vanaf 1 januari 2021 vergunningsplichtig en/of mededelingsplichtig zijn (geworden). Dat is in ieder geval zo bij (bijvoorbeeld) etenswaren, dieren, chemicaliën (waaronder medicatie) en strategische goederen (waaronder ‘dual use’ goederen), waarbij zij opgemerkt dat dit uiteraard geen limitatieve opsomming betreft. Ten aanzien van deze ‘controlled goods’ zijn aanvullende documenten en procedures van kracht.

Aanvullende eisen

Die aanvullende documentatie en procedures kunnen bestaan uit het dienen te overleggen van gezondheids- en/of exportcertificaten (bij diergeneesmiddelen, etenswaren en dieren bijvoorbeeld), van export- c.q. importvergunningen (als het strategische goederen betreft) en / of registratie dan wel voorafgaande mededeling van de voorgenomen export naar de EU van bepaalde goederen (bijvoorbeeld chemicaliën en medicijnen).

Welke vergunning precies nodig is voor welke (soort) goederen, is nu (nog) niet met zekerheid vast te stellen. Het lijkt erop dat de exportvergunningen die thans door het VK worden afgegeven in het kader van bijvoorbeeld strategische goederen eveneens kunnen dienen voor ‘nieuwe’ vergunningsplichtige goederen. De berichtgeving vanuit het VK is – tot op heden – wel in deze lijn.

Wat wel aandacht behoeft, is het feit dat voor álle strategische goederen – ook die goederen die voorheen vergunningsvrij konden worden vervoerd naar de EU – vanaf 1 januari 2021 een exportvergunning nodig is. Dit zijn in ieder geval ‘dual use’ goederen en andere ‘controlled goods’ (zoals medicatie). Voorheen konden deze goederen vanuit het VK vrij door de EU worden vervoerd, dat wordt dus anders en wel direct vanaf 1 januari 2021.

Het gevolg van het ontbreken van de juiste documentatie of bij het niet (tijdig) aanleveren van deze documentatie, laat zich raden: vertraging ‘bij de poort’. Teneinde dat te voorkomen – nu dat altijd tot extra kosten en dito frustratie leidt – is nu checken en (zo nodig) handelen aangewezen. 

Conclusie en meer informatie

Eén ding is duidelijk, er is geen tijd meer te verliezen. Brexit staat ‘voor de deur’. Dat heeft gevolgen, hoe dan ook. Om in ieder geval de administratieve kant (aanvullende eisen/procedures) goed in kaart te hebben en tijdig voor te bereiden, is nu actie geboden. Check (of laat checken) of er voor de producten waar uw handel op ziet (van of naar VK of EU) in het VK (of in de EU) vanaf 1 januari 2021 nadere eisen worden gesteld. Wanneer u in dit kader vragen heeft of advisering wenst, dan wel anderszins van gedachten wil wisselen over deze en / of aanverwante vraagstukken, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt in dat geval contact opnemen met Fred Kaijser of Lidwina Hoekstra.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.