Vergunningen & douaneplanning

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Zelfs wanneer er (hoge) invoerbelastingen van toepassing zijn, wil dat niet zeggen dat u deze invoerrechten ook altijd verschuldigd bent. Er bestaan namelijk diverse mogelijkheden om de betaling van deze rechten te “plannen”. Dit kunt u doen door het aanvragen van vergunningen voor douaneregelingen. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid van tijdelijke invoer. Bij deze vergunning is het mogelijk om goederen tijdelijk binnen de EU te importeren, om ze bijvoorbeeld hier te gebruiken of tentoon te stellen en daarna weer uit te voeren zonder of met gedeeltelijke betaling van invoerrechten.

Naast douanevergunningen bestaan er accijnsvergunningen en import- en exportvergunningen.

Publicaties

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

UTB ontvangen vanwege overschrijding hoeveelheid en/of waarde van een douanevergunning?

Meer...

Actieve veredeling: geen dubbele invoerrechten bij reparatie of bewerking

Dubbele betaling van invoerrechten wilt u uiteraard zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer u goederen uit derde landen haalt en in de EU bewerkt, repareert of aanpast en vervolgens weer uitvoert, moet u in principe bij het invoeren in de EU invoerrechten betalen. In het land van bestemming betaalt u vervolgens opnieuw invoerrechten. ‘In principe’, want het kan anders. U kunt gebruikmaken van de regeling actieve veredeling. In deze bijdrage is beschreven wat actieve veredeling inhoudt en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.

Meer...

Omzetten van douanevergunningen naar het EU Trader Portal

Sinds enige tijd moeten bepaalde douanevergunningen worden aangevraagd in het EU Trader Portal. Vanaf 1 september 2020 geldt dat bijvoorbeeld ook voor de vergunning inschrijving in de administratie van de aangever (EIR). Met deze vergunning mag u goederen plaatsen onder de douaneregelingen ‘Tijdelijke invoer (TI)’, ‘Actieve veredeling”, ‘In het vrije verkeer brengen’, ‘Bijzondere bestemming’, ‘Douane-entrepot of ‘(Weder)uitvoer of Passieve veredeling’ door ze in te schrijven in uw administratie. U hoeft de goederen dan niet aan te brengen bij de Douane.

Meer...

Wil de 'echte exporteur'​ opstaan?

In de praktijk spreken wij frequent bedrijven die zich afvragen of dit daadwerkelijk gevolgen voor hen heeft. Dat hangt vooral af van de leveringsvoorwaarde. Bij een verkoop met de Incoterm ‘Ex Works’ is de kans groot dat wat moet worden ‘geregeld’. Een kort voorbeeld ter verduidelijking. Stel een Nederlands bedrijf verkoopt goederen Ex Works aan een Zwitsers bedrijf. De Zwitser haalt de goederen zelf af in Nederland. De Zwitserse koper is dan verantwoordelijk voor de douaneafhandeling bij uitvoer, maar het probleem is dat de Zwitserse koper vanaf 1 januari 2021 douanetechnisch niet meer kan optreden als exporteur.

Meer...

Aankomst goederen per schip of vliegtuig: opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag

De Nederlandse zee- en luchthavens verwerken jaarlijks miljoenen tonnen aan goederen. Het gaat daarbij niet alleen om containers en bulkgoederen, maar ook om miljoenen kleine pakketjes. Deze goederen komen de havens binnen en vervolgen daarna hun weg naar het binnenland. De havens zijn de eerste plaats van binnenkomst in de EU. Dit betekent dat er bepaalde douaneformaliteiten moeten plaatsvinden. Na binnenkomst worden de goederen in eerste instantie opgeslagen in een ruimte voor tijdelijke opslag. In deze bijdrage lichten wij toe wat opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag inhoudt.

Meer...

Fusies en overnames: overdracht van douanevergunningen

Of het economisch goed of slecht gaat, fusies en overnames zijn van alle tijden. Zo’n fusie of overname heeft dan niet alleen bedrijfseconomische en juridische impact, maar ook de douane- en accijnsorganisatie verandert vaak. Werkzaamheden en procedures worden misschien niet anders, maar douanevergunningen, registraties en toelatingen moeten wel worden aangepast. Een tijdige en gestructureerde aanpak is nodig om vertraging bij een fusie of overname te voorkomen. Aan de hand van een casus lichten wij een succesvolle aanpak toe.

Meer...

Maandkrediet: risico voor douane-expediteur

Veel bedrijven die zich bezig houden met in- en uitvoer maken gebruik van douane-expediteurs. Hiervoor worden vertegenwoordigingsovereenkomsten afgesloten. De douane-expediteur doet dit om niet voor een douaneschuld te worden aangesproken. In juli 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan waarbij de expediteur niet op basis van het douanerecht wordt aangesproken om een douaneschuld te voldoen, maar op basis van civielrechtelijke gronden. Hoe dit precies zit, leest u hierna.

Meer...

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger.

Meer...

Douanevervoer: wat is nu nog een onttrekking aan douanetoezicht?

Wat nu als de vervoerstermijn wordt overschreden. Is er dan sprake van een onttrekking of van het niet voldoen aan bijzondere verplichtingen? In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK Zollagentur.

Meer...

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Meer...
Alle publicaties