BTW

Uw bedrijf maakt optimaal gebruik van de internationalisering in de handel. Een klant, een leverancier of een ketenpartner in het buitenland is dan heel gewoon. Dan speelt uiteraard ook de vraag: Hoe zit het eigenlijk met belastingen zoals btw en accijns?

Belasting toegevoegde waarde (btw) valt onder nationale wetgeving als algemene verbruiksbelasting. Invoer-btw is verschuldigd als goederen definitief de EU worden binnengebracht. Dit kan in de volgende drie gevallen zijn: 1) bij binnenkomst van de goederen in de EU, 2) na het toepassen van een douaneschorsingsregeling, bijvoorbeeld opslag in een douane-entrepot en 3) als goederen zijn onttrokken aan douanetoezicht.

In de eerste twee gevallen kiest u het moment waarop u de goederen wilt invoeren en daaropvolgend btw betaalt. In het laatste geval is er een probleem met de afhandeling van de douaneformaliteiten opgetreden, zoals vermissing in entrepot of niet afmelden van douanevervoer en krijgt u een uitnodiging tot betaling (UTB) opgelegd van de Douane.

In onze praktijk ondersteunen we regelmatig bedrijven die te maken krijgen met goederen die zijn onttrokken aan het douanetoezicht. Uit jurisprudentie volgt dat het onttrekken aan douanetoezicht en het ontstaan van een douaneschuld inclusief invoer-btw niet vanzelfsprekend is. Het is de vraag of daadwerkelijk kan worden gesproken van ‘verbruik’. Lees meer hierover in het de publicatie ‘Btw bij invoer: de soep wordt niet altijd zo heet gegeten …’.

Verleggen van btw bij invoer

Het betalen van invoer-btw kan op meerdere manieren. Een van de opties is dat de importeur direct betaalt of betaalt via het maandkrediet van een douane-expediteur. Een andere optie is het toepassen van een verleggingsregeling voor btw met behulp van de vergunning artikel 23 Wet OB 1968. U betaalt dan niet direct bij invoer, maar verlegt de btw naar de periodieke btw-aangifte. Wanneer u niet in Nederland – of een ander EU land – gevestigd bent, heeft de buiten de EU gevestigde entiteit een algemene fiscale vertegenwoordiger nodig voor het verkrijgen van een vergunning artikel 23 Wet OB 1968.

Fiscale vertegenwoordiging

In Nederland kennen we twee vormen van fiscale vertegenwoordiging, namelijk beperkte en algemene fiscale vertegenwoordiging. De fiscaal vertegenwoordiger moet zijn gevestigd in Nederland.

Fiscale vertegenwoordiging is in bepaalde gevallen verplicht voor een bedrijf gevestigd buiten de EU.

In onze praktijk ondersteunen we veelvuldig bedrijven met vragen rondom de verleggingsregeling of fiscale vertegenwoordiging (eventueel in combinatie met douanevertegenwoordiging). Heeft u vragen of een lopende discussie met de Belastingdienst of Douane, neem gerust contact met ons op.

Publicaties

Wetsvoorstellen VAT in the Digital Age (ViDA)

De (nieuwe) btw-regels voor de e-commerce zijn nu anderhalf jaar oud. Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie de eerste evaluaties afgerond. Op hoofdlijnen concludeert Brussel dat de implementatie succesvol is. Ook zijn er nog kansen. Daarom publiceerde de Europese Commissie (TAXUD) op 8 december 2022 nieuwe wetsvoorstellen. Het is de eerste stap naar aanpassingen en aanvullingen in de btw-wetgeving.

Meer...

Recente ontwikkelingen BTW bij invoer

Als goederen de EU binnenkomen en in de EU achterblijven, is veelal BTW verschuldigd. Daarbij worden de regels van het douanerecht toegepast. Maar gelden deze ook onverkort als dit tot vreemde resultaten leidt? Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat dit niet het geval is. En hoe zit het met de situatie dat bij een intracommunautaire transactie, die volgt na invoer, de formaliteiten niet op de juiste wijze zijn vervuld? Is de aangever dan aansprakelijk voor de BTW? Ook hierover heeft het Hof van Justitie belangrijke arresten gewezen waaruit blijkt dat de ‘BTW-soep’ niet zo heet wordt gegeten. Wel is het steeds van belang dat de aangever goede zorg betracht en fraude met BTW probeert te voorkomen.

Meer...

BTW-vrijstelling bij uitvoer

Een BTW-vrijstelling voor de uitvoer van goederen kan niet worden geweigerd, ondanks dat er sprake kan zijn van fraude in een latere schakel. In een arrest van 17 oktober 2019 is naar voren gekomen dat Polen een dergelijke BTW-vrijstelling weigert te verlenen, wanneer goederen worden uitgevoerd. Het Europese Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat deze weigering niet mogelijk is. Waarom dat niet mogelijk is, leest u hierna.

Meer...

BTW bij invoer: de soep wordt niet altijd zo heet gegeten …

Als goederen de EU binnenkomen en in de EU achter blijven, is veelal BTW verschuldigd. Daarbij worden de regels van het douanerecht toegepast. Maar gelden deze wel onverkort als dit tot vreemde resultaten leidt? Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat dit niet het geval is. En hoe zit het met de situatie dat bij een intracommunautaire transactie, die volgt na invoer, de formaliteiten niet op de juiste wijze zijn vervuld? Is dan de aangever aansprakelijk voor de BTW? Ook hierover heeft het Hof van Justitie dit jaar belangrijke arresten gewezen waaruit blijkt dat de ‘BTW-soep’ niet zo heet wordt gegeten. Wel is het steeds van belang dat de aangever goede zorg betracht en fraude met BTW probeert te voorkomen.

Meer...
Alle publicaties