Aangifte & vertegenwoordiging

Iedereen kan een douaneaangifte indienen, maar toch is het werk voor specialisten. Bij het doen van een douaneaangifte gelden namelijk veel verplichtingen, bijzonderheden en uitzonderingen. Daarom zijn er ook partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd en als vertegenwoordiger optreden; de douane-expediteur. Als achteraf blijkt dat de aangifte onjuist was, ontstaat vaak discussie over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Probeer dit voor te zijn en maak goede afspraken.

Iedere dag worden vele douaneaangiften ingediend. Zowel invoer- als uitvoeraangiften, maar ook aangiften voor het plaatsen van goederen onder een bijzondere regeling en aangiften douanevervoer. Aangiften kunnen per transactie of periodiek worden ingediend.

De Douane heeft verschillende systemen voor het indienen van douaneaangiften. Deze systemen worden periodiek vernieuwd. Zo ook het systeem AGS, dat wordt vervangen door DMS (Douaneaangiften Management Systeem). Deze wijziging heeft impact op plaatsings-, invoer- en uitvoeraangiften, maar ook op de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) en de schriftelijke periodieke aangifte (SPA).

Bij e-commerce-zendingen bestaat een systeem voor een vereenvoudigde aangifte. Dit systeem, VENUE, wordt naar verloop van tijd ook vervangen.

U kunt zelf aangiften doen, maar u kunt ook aangiften laten doen door een expediteur. Lees hierover meer op onze website onder Vertegenwoordiging.

Praktische tips

1. GPA gaat verdwijnen: bereid u voor!

De geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) gaat verdwijnen. De Europese Commissie heeft een nieuwe dataset ontwikkeld. Deze dataset wordt geïmplementeerd in Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Het probleem is dat de dataset van de GPA niet in lijn is met de nieuwe dataset. De GPA gaat daarom per 1 juli 2021 verdwijnen.

Ter vervanging van de GPA zijn er twee scenario’s:

  • De normale aangifteprocedure
  • Inschrijving in de administratie van de aangever met real-time aanvullende aangifte

Het eerste scenario komt er – kort gezegd – op neer dat bedrijven via het normale aangiftesysteem aangiften indienen. Bij het tweede scenario schrijven bedrijven de goederen in hun administratie in en dienen tegelijkertijd een aanvullende aangifte in. Deze aanvullende aangifte bevat dezelfde gegevens als een normale aangifte.

Wij begeleiden u graag bij een soepele overgang naar een andere wijze van aangeven.

2. Leg verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid vast

In douaneaangiften worden veel gegevens opgenomen. De goederencode, waarde en oorsprong van de goederen, maar ook de aantallen en gewichten zijn belangrijke elementen in de aangifte. Wanneer u als expediteur optreedt en namens een opdrachtgever aangiften indient, dan krijgt u (een deel van) de gegevens van uw opdrachtgever. Ook wanneer u aangiften op eigen naam en voor eigen rekening indient, heeft u bepaalde gegevens ter beschikking. Wie is verantwoordelijk voor deze gegevens? Wat gebeurt er als de gegevens onjuist zijn?

Zorg ervoor dat u de juiste gegevens beschikbaar heeft. Leg vast of uzelf of uw opdrachtgever de gegevens bewaart. Lees meer hierover op onze website onder vertegenwoordiging.

Veelgestelde vragen

De Douane is bevoegd controles uit te voeren en de goederen niet vrij te geven, wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Onder bepaalde omstandigheden is vrijgave van de goederen wel noodzakelijk. Natuurlijk mag de Douane de goederen niet onbeperkt vasthouden. Wilt u meer hierover weten? Onze experts vertellen u hier graag meer over.

De Douane gebruikt uw maandkrediet om de douaneschuld te innen. Is de schuld echter hoger dan het bedrag van het maandkrediet, dan ontstaat een bijzondere situatie. De douaneaangifte kan niet worden afgewerkt. Soms heeft u al wel de toestemming tot wegvoering gehad en zijn de goederen dus al weg. U loopt in dat laatste geval dan wel een zeker risico. Zorg ervoor dat uw opdrachtgever u een garantie geeft, zodat hij het gecorrigeerde bedrag aan douanerechten betaalt. Doet u zelf aangiften op eigen naam en voor eigen rekening, dan moet u aanvullende zekerheid stellen.
 

Als de Douane van mening is dat op een eerder moment te weinig douanerechten geheven zijn, dan kan zij overgaan tot navordering van de te weinig geheven rechten. De Douane legt dan een navorderingsaanslag op, ofwel een uitnodiging tot betaling. Voordat de Douane een uitnodiging tot betaling oplegt, stuurt de Douane een voornemen tot het opleggen van een uitnodiging tot betaling. U krijgt over het algemeen 30 dagen de tijd om op dit voornemen te reageren.

De correctie van de Douane kan er ook toe leiden dat u te veel heeft betaald. Is dat het geval, dan kunt u een verzoek tot terugbetaling indienen.

Publicaties

Exporteur moet in de EU zijn gevestigd

De Nederlandse Douane maakte 1 oktober 2019 bekend dat alleen een in de EU gevestigde exporteur in de uitvoeraangifte mag worden vermeld. Het moment vanaf wanneer dit wordt gehandhaafd, is door de Douane inmiddels meerdere malen uitgesteld. Het idee was dat het bedrijfsleven meer tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. De ingangsdatum van deze wijziging is, vanwege de coronaperikelen, opnieuw uitgesteld. De wijziging gaat uiteindelijk toch plaatsvinden, al is onduidelijk wanneer. Het is daarom goed dat u weet wat de gevolgen zijn van deze wijziging en wat u al kunt doen.

Meer...

Sneller nalatigheid voor de (douane-)expediteur?

Het Communautair Douanewetboek bevat enkele mogelijkheden, om die navordering – of beter gesteld boeking achteraf – toch achterwege te laten of ongedaan te maken. Aan de toepassing van deze artikelen zijn echter wel steeds voorwaarden verbonden. In dit artikel worden enkele voorwaarden besproken.

Meer...

Steeds hogere eisen aan douane-expediteurs

Uit recente jurisprudentie blijkt dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de douane-expediteur, wil hij succesvol een beroep doen op het vertrouwensbeginsel

Meer...

Geen gevolg aan schending van het verdedigingsbeginsel

In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van het verdedigingsbeginsel binnen het douanerecht.

Meer...

Nieuwe eisen vertegenwoordiging: lege huls of grote gevolgen?

Een vertegenwoordiger móet namelijk voldoen aan de AEO-vereisten. Vanaf 1 juli 2017 gelden ook nog andere aanvullende voorwaarden. Maar zijn deze eisen wel te handhaven en hebben deze eisen wel een voldoende wettelijke grondslag?

Meer...