Aangifte & vertegenwoordiging

Iedereen kan een douaneaangifte indienen, maar toch is het werk voor specialisten. Bij het doen van een douaneaangifte gelden namelijk veel verplichtingen, bijzonderheden en uitzonderingen. Daarom zijn er ook partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd en als vertegenwoordiger optreden; de douane-expediteur. Als achteraf blijkt dat de aangifte onjuist was, ontstaat vaak discussie over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Probeer dit voor te zijn en maak goede afspraken.

Iedere dag worden vele douaneaangiften ingediend. Zowel invoer- als uitvoeraangiften, maar ook aangiften voor het plaatsen van goederen onder een bijzondere regeling en aangiften douanevervoer. Aangiften kunnen per transactie of periodiek worden ingediend.

De Douane heeft verschillende systemen voor het indienen van douaneaangiften. Deze systemen worden periodiek vernieuwd. Zo ook het systeem AGS, dat wordt vervangen door DMS (Douaneaangiften Management Systeem). Deze wijziging heeft impact op plaatsings-, invoer- en uitvoeraangiften, maar ook op de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) en de schriftelijke periodieke aangifte (SPA).

Bij e-commerce-zendingen bestaat een systeem voor een vereenvoudigde aangifte. Vanaf 1 juli 2021 worden e-commerce-aangiften ingediend via DECO.

U kunt zelf aangiften doen, maar u kunt ook aangiften laten doen door een expediteur. Lees hierover meer op onze website onder vertegenwoordiging.

Praktische tips

1. GPA gaat verdwijnen: bereid u voor!

De geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) gaat verdwijnen. De Europese Commissie heeft een nieuwe dataset ontwikkeld. Deze dataset wordt geïmplementeerd in Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Het probleem is dat de dataset van de GPA niet in lijn is met de nieuwe dataset. De GPA gaat daarom per 1 januari 2023 verdwijnen.

Ter vervanging van de GPA zijn er drie scenario’s:

  • De normale aangifteprocedure
  • Inschrijving in de administratie met aanbrengbericht en een aanvullende aangifte
  • Inschrijving in de administratie met ontheffing van aanbrengbericht (ketenregeling), maar wel met het indienen van een aanvullende aangifte

Het eerste scenario komt er – kort gezegd – op neer dat bedrijven via het normale aangiftesysteem aangiften indienen. Bij het tweede en derde scenario schrijven bedrijven de goederen in hun administratie in, sturen al dan niet een aanbrengbericht en dienen binnen tien dagen na de inschrijving in de administratie een aanvullende aangifte in.

Wij begeleiden u graag bij een soepele overgang naar een andere wijze van aangeven.

2. Leg verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid vast

In douaneaangiften worden veel gegevens opgenomen. De goederencode, waarde en oorsprong van de goederen, maar ook de aantallen en gewichten zijn belangrijke elementen in de aangifte. Wanneer u als expediteur optreedt en namens een opdrachtgever aangiften indient, dan krijgt u (een deel van) de gegevens van uw opdrachtgever. Ook wanneer u aangiften op eigen naam en voor eigen rekening indient, heeft u bepaalde gegevens ter beschikking. Wie is verantwoordelijk voor deze gegevens? Wat gebeurt er als de gegevens onjuist zijn?

Zorg ervoor dat u de juiste gegevens beschikbaar heeft. Leg vast of uzelf of uw opdrachtgever de gegevens bewaart. Lees meer hierover op onze website onder vertegenwoordiging.

Veelgestelde vragen

De Douane is bevoegd controles uit te voeren en de goederen niet vrij te geven, wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Onder bepaalde omstandigheden is vrijgave van de goederen wel noodzakelijk. Natuurlijk mag de Douane de goederen niet onbeperkt vasthouden. Wilt u meer hierover weten? Onze experts vertellen u hier graag meer over.

De Douane gebruikt uw maandkrediet om de douaneschuld te innen. Is de schuld echter hoger dan het bedrag van het maandkrediet, dan ontstaat een bijzondere situatie. De douaneaangifte kan niet worden afgewerkt. Soms heeft u al wel de toestemming tot wegvoering gehad en zijn de goederen dus al weg. U loopt in dat laatste geval dan wel een zeker risico. Zorg ervoor dat uw opdrachtgever u een garantie geeft, zodat hij het gecorrigeerde bedrag aan douanerechten betaalt. Doet u zelf aangiften op eigen naam en voor eigen rekening, dan moet u aanvullende zekerheid stellen.
 

Als de Douane van mening is dat op een eerder moment te weinig douanerechten geheven zijn, dan kan zij overgaan tot navordering van de te weinig geheven rechten. De Douane legt dan een navorderingsaanslag op, ofwel een uitnodiging tot betaling. Voordat de Douane een uitnodiging tot betaling oplegt, stuurt de Douane een voornemen tot het opleggen van een uitnodiging tot betaling. U krijgt over het algemeen 30 dagen de tijd om op dit voornemen te reageren.

De correctie van de Douane kan er ook toe leiden dat u te veel heeft betaald. Is dat het geval, dan kunt u een verzoek tot terugbetaling indienen.

Publicaties

Incoterms & Douane: snel gemaakte fouten

De Incoterms zijn leveringsvoorwaarden die de koper en de verkoper met elkaar overeenkomen. De Incoterms worden sinds 1936 wereldwijd gebruikt. Elke 10 jaar worden de Incoterms herzien. In 2020 is dit voor de laatste keer gebeurd. De Incoterms zijn ook van belang in het kader van douane gerelateerde onderwerpen. Zo wordt onder andere aan de hand van de Incoterm afgesproken wie verantwoordelijk is voor de in- en uitvoerformaliteiten. Daarnaast is een deel van de bijtel- en aftrekelementen voor de berekening van de douanewaarde afhankelijk van de Incoterm. In deze bijdrage zijn vijf snel gemaakte fouten beschreven. Doe uw voordeel ermee!

Meer...

Douane-expeditie en douanevertegenwoordiging, regel het goed!

Douane-expediteurs doen gebruikelijk niet voor zichzelf aangifte, maar doen dat voor hun opdrachtgevers. In veel gevallen wordt douanevertegenwoordiging toegepast. Het concept van douanevertegenwoordiging is specifiek verankerd in de douanewetgeving, het Douanewetboek van de Unie, ook aangeduid als DWU. Een definitie van douanevertegenwoordiging is niet opgenomen, wel van de ‘douanevertegenwoordiger’. Dat is “iedere persoon die door een andere persoon is aangewezen voor het vervullen van de in de douanewetgeving voorgeschreven handelingen en formaliteiten bij de douaneautoriteiten”.

Meer...

Exporteur moet in de EU zijn gevestigd

De Nederlandse Douane maakte 1 oktober 2019 bekend dat alleen een in de EU gevestigde exporteur in de uitvoeraangifte mag worden vermeld. Vanaf 1 januari 2021 gaat de Douane hierop handhaven. De Douane heeft de ingangsdatum meerdere malen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, maar ook zodat het bedrijfsleven meer tijd had om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. De wijziging heeft grote gevolgen voor buiten de EU gevestigde partijen bij uitvoer.

Meer...

Geen gevolg aan schending van het verdedigingsbeginsel

In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van het verdedigingsbeginsel binnen het douanerecht.

Meer...
Alle publicaties