Privacy Statement

Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de website van Customs Knowledge. Met dit privacy statement informeren wij websitebezoekers en gebruikers van diensten die door ons worden aangeboden over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

This page is also available in English. Click here for the English version.

Privacy Statement Customs Knowledge - laatst bijgewerkt maart 2019

Voor Customs Knowledge is het belangrijk om uw privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd te waarborgen. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Customs Knowledge persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.
 

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens


1.1 Welke informatie verzamelen we?

Customs Knowledge verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van uw emailadres of door het registreren van interesses voor bepaalde diensten die wij aanbieden. Het kan zijn dat u eerder persoonsgegevens hebt verstrekt aan ons (bijvoorbeeld als u al een klant bent of al eens een klant bent geweest). Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Customs Knowledge om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, voor de optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Customs Knowledge. Wij zullen bijvoorbeeld door u verstrekte informatie over uw voorkeuren gebruiken om uw gebruikservaringen te personaliseren. Of als u ons per e-mail verzoekt om informatie over Customs Knowledge, dan zullen wij gebruikmaken van uw emailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Bij registratie of inschrijving voor bepaalde services slaan we uw gegevens op (bijvoorbeeld indien wij een e-mail versturen naar het door u bij registratie verstrekte e-mailadres om een inschrijvingsverzoek te bevestigen).


1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Customs Knowledge verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

  • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Customs Knowledge. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.
  • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van content per e-mailing met marketing als doel, waaronder uitnodigingen voor door Customs Knowledge georganiseerde evenementen. We zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken op de wijze waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken, door een e-mail te sturen naar Customs Knowledge via info@customsknowledge.nl.


1.3 Cookies

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Customs Knowledge maakt gebruik van functionele cookies om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. Als uitgangspunt hebben wij aangenomen dat er geen cookies worden gehanteerd of op dusdanige wijze worden ingezet dat deze geen inbreuk kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van websitebezoekers en gebruikers van de diensten van Customs Knowledge. Dit komt erop neer dat er geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd voor de cookies die op de website worden gehanteerd of dat de werkwijze van deze cookies dusdanig is aangepast dat deze geoorloofd zijn. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren. Cookies op zichzelf genomen verschaffen ons geen informatie over uw e-mailadres of andere informatie die u persoonlijk kan identificeren. In onze analytische rapporten kunnen we andere identificerende informatie ontvangen waaronder IPadressen, dit heeft slechts het doel om het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische afkomst van bezoekersaantallen te identificeren en niet om individuele bezoekers te identificeren.


1.4 IP-adressen

IP-adressen, online identificatienummers van apparaten waar bezoekers onze website mee bezoeken, worden door Customs Knowledge geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te herkennen. In dit geval wordt de informatie niet op individueel (herkenbaar) niveau geanalyseerd of verwerkt.


1.5 Google Analytics

Customs Knowledge maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.


1.6 Social media widgets en toepassingen

Customs Knowledge websites kunnen functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen van de website via social media, zoals Linkedin.


2. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Customs Knowledge in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen. In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door Customs Knowledge met derde partijen:

  • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail;
  • Voor de registratie rondom door Customs Knowledge georganiseerde evenementen;
  • Voor het optimaliseren en/of personaliseren van content op onze websites;
  • Voor een effectieve bedrijfsvoering.

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast kan Customs Knowledge persoonsgegevens doorgeven aan ons gelieerde member firms of externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. Customs Knowledge kan ook persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door Customs Knowledge van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

Customs Knowledge moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Customs Knowledge verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Ook zal Customs Knowledge geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de eigen direct marketing doeleinden van deze derden. 


3. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten (zoals websites, portals, apps). In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Customs Knowledge kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.


4. Rechten

Als u persoonsgegevens aan Customs Knowledge beschikbaar hebt gesteld, heeft u in de meeste gevallen het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt ons ook om inzage verzoeken. Wij zullen dan de informatie aan u verstrekken. Voordat we persoonsgegevens aan u verstrekken kunnen we u verzoeken om u te identificeren en om ons de noodzakelijke informatie te verschaffen over uw interactie met Customs Knowledge, zodat we gemakkelijk uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Indien de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist zijn kunt u ons verzoeken om onjuistheden te verbeteren.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Customs Knowledge indien we niet (meer) bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken. Daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens indien we deze te lang bewaren. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Customs Knowledge te laten beperken of om van Customs Knowledge uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

U kunt ook een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te nemen met info@customsknowledge.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan het verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. Customs Knowledge streeft ernaar om verzoeken binnen de wettelijke termijn van één maand te kunnen opvolgen of uitvoeren, afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid van verzoeken is het toegestaan dat wij deze termijn met maximaal twee maanden kunnen verlengen. 

Deze verlenging zal door ons binnen een maand aan u worden vermeld. Daarnaast kan het zo zijn dat wij een verzoek van u niet hoeven uit te voeren, bijvoorbeeld als wij een wettelijke grond hebben om uw gegevens te verwerken. Indien dit het geval is, zullen wij dit onderbouwen.


5. Beveiliging en integriteit van gegevens

Customs Knowledge heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Customs Knowledge betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Ook waarborgen wij dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.


6. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Customs Knowledge websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere Customs Knowledge member firms die niet worden beheerst door dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.


7. Wijzigingen in dit beleid

Customs Knowledge kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Customs Knowledge uw persoonsgegevens beschermt.


8. Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

Customs Knowledge is gecommitteerd om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar info@customsknowledge.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.