Algemene voorwaarden

This page is also available in English. Click here for the English version.

Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

1.1. Customs Knowledge: Customs Knowledge BV gevestigd te Heerenveen en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 01117489.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Customs Knowledge opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel onderhandelt over een opdracht.

1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Customs Knowledge uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging, iedere andere opdracht, vervolgopdrachten en gewijzigde opdrachten en alle aanvullende werkzaamheden.

1.4. Opdrachtbevestiging: bevestiging van Customs Knowledge aan de Opdrachtgever, die schriftelijk, per fax of per email aan de Opdrachtgever wordt toegestuurd en waarin wordt vermeld welke Werkzaamheden door Customs Knowledge zullen worden verricht.
 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden en activiteiten welke door Customs Knowledge binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan. Customs Knowledge verricht alle werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, merendeels (maar niet uitsluitend) belichaamd in de Opdrachtbevestiging.

2.2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Customs Knowledge aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Customs Knowledge.
 

3. Aanvang en duur overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 

4. Uitvoering opdracht

4.1. Customs Knowledge bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Customs Knowledge zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

4.2. Alle werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Customs Knowledge, ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3. Customs Knowledge heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, na overleg daartoe met de Opdrachtgever, te laten verrichten door, een door Customs Knowledge aan te wijzen persoon of derden, indien zulks naar oordeel van Customs Knowledge wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 

5. Honorarium

5.1. Het honorarium van Customs Knowledge wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven van Customs Knowledge. Het honorarium is verschuldigd naar mate door Customs Knowledge Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

5.2. In overleg met de Opdrachtgever kan ook op andere wijze het honorarium worden vastgesteld. Dit wordt expliciet in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

5.3. Customs Knowledge heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Customs Knowledge. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de Werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

5.4. Het honorarium van Customs Knowledge, zo nodig vermeerderd met verschotten (en met kosten gemaakt ten behoeve van opdrachtgever die niet in het honorarium zijn verwerkt, onder andere maar niet uitsluitend reiskosten, griffierecht, koeriers- en verzendkosten, uittreksel KvK en GBA en vertaalkosten) en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand of direct na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het staat Customs Knowledge vrij om daarbij een andere dan voornoemde termijn te hanteren voor het in rekening brengen van het honorarium.
 

6. Betaling

6.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door Customs Knowledge aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, opschorting of verrekening.

6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Customs Knowledge, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Customs Knowledge heeft, inclusief maar niet uitsluitend het onmiddellijk opschorten van de werkzaamheden totdat volledige betaling van de facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van aansprakelijkheid van Customs Knowledge voor schade die daardoor mocht ontstaan.

6.3. Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 250. Algemene voorwaarden Customs Knowledge Algemene voorwaarden Customs Knowledge B.V.
 

7. Reclame

7.1. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Customs Knowledge te worden kenbaar gemaakt.

7.2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting niet op.

7.3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.
 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Iedere aansprakelijkheid van Customs Knowledge is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Customs Knowledge wordt uitbetaald met betrekking tot de Werkzaamheden. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaats vinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door Customs Knowledge aan de Opdrachtgever gestuurde facturen voorvloeiend uit (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8.2. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Customs Knowledge rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

8.3. Elke aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens werknemers, personen, ingeschakelde derden, bestuurders van Customs Knowledge of bestuurders van ingeschakelde derden, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen, derden en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

8.4. Customs Knowledge voert audits uit op basis van de ter beschikking gestelde informatie. Hoewel Customs Knowledge een zo representatief mogelijke audit uitvoert, kan geen volledig oordeel worden gegeven over de betrouwbaarheid van de administratie. Customs Knowledge accepteert geen aansprakelijkheid voorvloeiend uit een uitgevoerde audit en/of opgestelde auditrapporten.
 

9. Geheimhouding en exclusiviteit

9.1. Customs Knowledge is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de Werkzaamheden zijn betrokken met inachtneming van hetgeen is bepaald in paragraaf 9.2 van deze algemene voorwaarden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Customs Knowledge een informatieplicht opleggen.

9.2. Niettegenstaand hetgeen bepaald in artikel 9.3. van deze algemene voorwaarden, is Customs Knowledge niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Algemene voorwaarden Customs Knowledge Algemene voorwaarden Customs Knowledge B.V.

9.3. Customs Knowledge is gerechtigd om niet naar de opdrachtgever herleidbare informatie in commerciële uitingen van Customs Knowledge te gebruiken.
 

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de producten van en Werkzaamheden verricht door Customs Knowledge berusten uitsluitend bij Customs Knowledge of derden. Alle van Customs Knowledge verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Opdrachtgever of zijn organisatie.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de verkregen producten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Customs Knowledge. De overeenkomst met de Opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 

11. Communicatie

11.1. In het geval de communicatie door de Opdrachtgever of Customs Knowledge geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals email en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorgdragend voor een standaard virusprotectie. Customs Knowledge is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van email en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet geëncrypteerd tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Customs Knowledge waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.

12.3 De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden. Heerenveen, september 2015