Contact

If you have any questions or comments, please feel free to use the below form and we will respond as soon as possible. Or contact us directly on tel. +31513-689897 or via e-mail: info@customsknowledge.nl.

Rob de Bakker
+316 - 27182110
+3185 - 4855056 

Dianne Beurskens
+316 - 28 46 14 72
+3185 - 48 55 033

Bart Boersma
+316 - 25 06 67 65
+3185 - 48 55 031

Ilona Bosgraaf
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 051

Bram van Breukelen
+316 - 15 00 02 50
+3185 - 48 55 032

Stefanie de Heij
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 042

Renee Jetten
+31513 - 689897
+3185 - 4855046

Lidwina Hoekstra
+316 - 52 56 29 19
+3185 - 48 55 038

Theo de Jong
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 052

Theo Jonker
+316 - 46 74 13 37
+3185 - 48 55 044

Rianne Jorritsma
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 055

Fred Kaijser
+316 - 15 16 10 55
+3185 - 48 55 034

Tymo Mulder
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 045

Géjanne Sibma
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 053

Klaske Sieders
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 037

Gerda Tuinstra 
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 035

Christian Vijfschagt
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 054

Roelien van der Wal
+31513 - 689897
+3185 - 48 55 040

Marjolein van Wingerden
+316 - 21 36 76 48
+3185 - 485 50 48

Samantha Zwart              
+316 - 27 15 49 19
+3185 - 48 55 041