Bestuurlijke boete

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

De Douane heeft als bestuursorgaan de mogelijkheid om bestuurlijk te handhaven in de vorm van het opleggen van bestuurlijke boetes. Het aantal en het soort feiten waarvoor de Douane u een bestuurlijke boete kan opleggen, is beperkt en is in diverse wetten specifiek bepaald.

De meeste bestuurlijke boetes op het gebied van douane komen voor in de accijnswetgeving. Stel, u dient niet tijdig uw periodieke aangifte accijns in, dan overtreedt u daarmee de bepaling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (norm) en in dezelfde wet wordt aangegeven met welke straf u kunt worden beboet (sanctie).

Een ander voorbeeld is het niet voldoen aan de verplichtingen die volgen uit uw douanevergunning. De norm ligt dan in het Douanewetboek van de Unie, daarin staat immers waaraan u moet voldoen om de vergunning te krijgen én te behouden. Vervolgens staat in de Algemene douanewet opgenomen welke boete er kan volgen indien u niet aan uw verplichting voldoet.

Bezwaar maken tegen een bestuurlijke boete

Wanneer u het niet eens bent met een bestuurlijke boete, dan kunt u daartegen bezwaar instellen. Dit is dezelfde procedure als wanneer u bezwaar aantekent tegen een uitnodiging tot betaling of een naheffingsaanslag. Hier vindt u meer informatie over het indienen van bezwaar en eventueel beroep.

Verzuim- en vergrijpboetes

Zowel in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (met name voor de accijns) als in de Algemene douanewet zijn verzuim- en vergrijpboetes opgenomen. Het verschil tussen een verzuimboete en een vergrijpboete is het onderliggende verwijt. Boetes voor lichtere overtredingen worden verzuimboetes genoemd. Boetes voor ernstige overtredingen worden vergrijpboetes genoemd. In de wet staat precies aangegeven wanneer van welke boete sprake is. Daaruit blijkt dat bij het opleggen van een vergrijpboete vaak opzet of grove schuld wordt verweten (en zal moeten worden bewezen door de inspecteur).

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / Douane (BBBB/D) en het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst zijn beleidsregels opgenomen voor het opleggen van bestuurlijke boetes. Hierin staan ook de (maximale) bedragen voor de verschillende boetes vermeld.

Praktische tips

1. U heeft recht op inzage in uw boetedossier

Maak gebruik van dit recht om te onderzoeken wat u wordt verweten en welk bewijs de inspecteur heeft om de boete te rechtvaardigen.

2. Lees de boetebeschikking goed

In de boetebeschikking moet zijn aangegeven op welke (rechts-)gronden de boete is gebaseerd. Leest u deze bepalingen goed door, voordat u besluit al dan niet in bezwaar te gaan.

3. U moet op een voorgenomen boete kunnen reageren

Indien de inspecteur een vergrijpboete wil opleggen, dan moet hij u vooraf in de gelegenheid stellen om op de voorgenomen boete te reageren. Is dit niet gebeurd? Dan kan dat consequenties hebben voor de boete of de hoogte van het bedrag.

Veelgestelde vragen

Aangezien een bestuurlijke boete, zoals het woord al zegt, wordt opgelegd op basis van het bestuursrecht, stelt u ook via het bestuursrecht bezwaar in. Hiervoor gelden dezelfde procedures als wanneer u een uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een bezwaar of beroep.

Bij een bestuurlijke boete kunt u zich beroepen op een pleitbaar standpunt of op afwezigheid van alle schuld. Onze ervaring is dat zowel de inspecteur als de bestuursrechter niet gemakkelijk aannemen dat daar sprake van is. Ondenkbaar is het echter niet.

Publicaties

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Meer...

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

De strafrechtelijke afhandeling van onregelmatigheden binnen het douanerecht is vaak een onbekend terrein. Op zich geen reden tot paniek, zolang u maar weet wat u kan, mag en moet doen richting de Douane. U kunt uzelf een hoop onheil besparen als u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Meer...

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. De meeste overtredingen op het gebied van douane worden bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Meer...
Alle publicaties