Bezwaar en Beroep

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

Procederen, veel bedrijven ontkomen er niet aan. Wanneer een onderneming het niet eens is met een beslissing van de overheid, dan zal zij daartegen eerst een bezwaarprocedure moeten voeren en zo nodig een beroepsprocedure.

De bezwaarprocedure leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit betekent echter zeker niet dat de zaak per definitie is verloren. Na bezwaar is namelijk beroep en in veel gevallen hoger beroep en zelfs cassatie mogelijk. Het is raadzaam om bij deze procedures deskundigen in te schakelen. De Douane werkt als het ware voor “Brussel”, de invoerrechten worden voor het grootste gedeelte afgedragen aan de Europese Commissie. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat de Douane niet snel geneigd is om toe te geven in procedures.

Indien bezwaar niet het gewenste resultaat oplevert of de bezwaartermijn is reeds verstreken dan bestaat veelal nog de mogelijkheid om een verzoek om terugbetaling in te dienen. Dit is een afzonderlijke procedure die los van het bezwaar of beroep staat. Indien de inspecteur het verzoek tot terugbetaling afwijst, kunt u hiertegen ook in bezwaar en zo nodig in beroep gaan.

Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een wettelijke bepaling bestaat de mogelijkheid dat de nationale rechter prejudiciële vragen stelt bij het Europees Hof van Justitie.

Video: Wij hebben voor u bezwaar ingediend en dan?

Video: Wij hebben voor u beroep ingediend en dan?

Veelgestelde vragen

Ik begrijp dat ik binnen zes weken bezwaar of beroep moet indienen. Hoe werkt dat precies?

U moet binnen zes weken na de dagtekening van bijvoorbeeld een UTB het bezwaar indienen. Dat geldt ook als u een uitspraak op bezwaar heeft ontvangen en u wil beroep indienen. Dan geldt dezelfde regel en moet dus binnen zes weken bezwaar worden ingediend.

Kan ik per e-mail bezwaar indienen?

Het is (nog) niet mogelijk om per e-mail bezwaar in te dienen bij de Douane. U kunt alleen schriftelijk bezwaar indienen. Maar als bijvoorbeeld de termijn dreigt te verlopen kunt u wel een afschrift van het bezwaarschrift per e-mail indienen en het origineel per post toesturen. De datum van ontvangst van de e-mail waarin u het bezwaar aantekent, geldt dan als ontvangstdatum van het bezwaar zodat u toch nog tijdig bent. Voorwaarde is dan wel dat u ook daadwerkelijk het bezwaar per post indient.

Wie kan bezwaar indienen?

Dat is de ‘belanghebbende’ ofwel degene op wiens naam de beschikking is gesteld. Het is echter ook mogelijk om een derde te verzoeken om dit als gemachtigde te doen. Let op dat als een verkeerde persoon bezwaar indient, dit verstrekkende gevolgen kan hebben.

Heb ik voor bezwaar en beroep een advocaat nodig?

U bent daartoe niet verplicht. Maar het procederen in bezwaar en zeker bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad kent wel vele regels en valkuilen. Het is dus wel zeker aan te raden. Graag bespreken wij met u of wij hierbij iets kunnen betekenen. We hebben een naam hoog te houden en een goede ‘track record’. Als wij menen dat uw casus weinig of geen kans van slagen heeft, zullen we u dat dus ook vertellen.

Ik heb tegen een navorderingsaanslag bezwaar aangetekend. Dat is inmiddels meer dan 14 weken geleden. Afgezien van een ontvangstbevestiging en een verdaging heb ik nog steeds niets van de inspecteur gehoord. Wat kan ik nu doen?

U kunt in dat geval de inspecteur in gebreke stellen en vragen om binnen twee weken uitspraak te doen. Laat de inspecteur dat na, dan kunt u een dwangsom eisen die u via de ingebrekestelling al heeft aangekondigd. Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van een ingebrekestelling helpen wij u graag. Maar vaak is het nog het beste om eerst even telefonisch contact op te nemen met de Douane.

Ik heb een navorderingsaanslag gehad maar nu is de bezwaartermijn verstreken. Wat kan ik nu doen?

U kunt een verzoek om terugbetaling indienen voor de aangiften waar de aanslag betrekking op heeft. U moet dan duidelijk maken waarom u ten onrechte bent aangemerkt als schuldenaar. Wij kunnen u hierbij adviseren of het zinvol is om een verzoek om terugbetaling in te dienen en welke gronden u hierbij dan aan kunt voeren.

Volgens mij heeft de inspecteur een fout gemaakt en had de aanslag niet aan mij opgelegd moeten worden. Wat kan ik nu doen?

U kunt een verzoek om terugbetaling indienen voor de aangiften waar de aanslag betrekking op heeft. U moet dan duidelijk maken waarom u ten onrechte bent aangemerkt als schuldenaar.

In een casus verschillen de inspecteur en ik van mening. Het bezwaar is inmiddels afgewezen en ik krijg van collega-bedrijven in het buitenland mee dat de inspecteur in Duitsland een veel ruimhartiger standpunt verkondigt. Is dat in een beroepsprocedure b

In zo’n geval lijkt het zinvol om aan de nationale rechter voor te stellen om prejudiciële vragen te gaan stellen. Dan buigt het Hof van Justitie zich over een rechtsvraag om zo gelijkheid binnen de EU te realiseren. Dat vraagt om een uitgebreide beschouwing om de Nederlandse rechter te overtuigen dat die stap naar prejudiciële vragen nodig is. Over het algemeen is onze ervaring dat men hier nogal terughoudend in is, maar wij zien hier wel enige verandering in.

Ik ben door de Rechtbank in het ongelijk gesteld. Zijn er nu nog mogelijkheden?

In dat geval kunt u hoger beroep aantekenen bij het Gerechtshof. Daarna is het zelfs nog mogelijk om beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden in te dienen.

Kan ik ook beroep indienen in “Brussel”?

Dat is niet mogelijk. U procedeert altijd in Nederland. Alleen als een nationale rechter een vraag heeft over de uitleg van een Europese bepaling – bijvoorbeeld over het DWU – dan kan de Nederlandse rechter prejudiciële vragen indienen bij Europees Hof van Justitie. U kunt daartoe ook wel verzoeken maar de rechter hoeft uw verzoek niet te honoreren.

Wat is “cassatie”.

Als u na het beroep bij de Rechtbank eveneens door het Gerechtshof in het ongelijk gesteld bent bestaat nog de mogelijkheid om de kwestie aan de Hoge Raad voor te leggen. Juist bij cassatie is het zeker aan te bevelen om advies van een deskundige in te winnen. De procedure bij de Hoge Raad kent namelijk vele specifieke regels. Niet alleen de belanghebbende kan hoger beroep of beroep in cassatie indienen, maar kan de inspecteur dat ook. Beroep in cassatie kan dus ook worden ingediend door de Douane. Dit beroep wordt dan overigens namens de Staatssecretaris van Financiën ingediend.