Boete & strafrecht

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

Wanneer u goederen importeert, accijnsgoederen verhandelt, T-documenten opmaakt of welke andere douanehandeling dan ook verricht, dan weet u dat u moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt een fout echter snel gemaakt. U vermeldt bijvoorbeeld een onjuiste goederencode, een pallet wijn valt per ongeluk van een heftruck of uw chauffeur trekt te vroeg de verzegeling van de vrachtwagen.

Al deze feiten vormen een inbreuk op de douanewet- en regelgeving en zijn aan te merken als onregelmatigheden. In het douanerecht kunnen deze onregelmatigheden worden bestraft óf met een bestuurlijke boete (bestuursrecht) óf met een fiscale strafbeschikking (FSB) (strafrecht).

Video: Webinar "Boete en strafrecht"

Bekijk hier het webinar "Boete en strafrecht". Dit webinar is opgenomen op 10 november 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Publicaties

Pleitbaar standpunt en art. 10:5 ADW

In hoeverre is een pleitbaar standpunt ‘haalbaar’ in douanekwesties? Die vraag speelde begin dit jaar bij het Gerechtshof Den Haag in een strafzaak waarbij de verdachte onderneming als (in)direct vertegenwoordiger aangiftes had verzorgd voor haar opdrachtgever. Na een controle na invoer (CNI) was door de Douane een andere goederencode toegekend aan de aangegeven producten. Dat gebeurt wel vaker. Echter, in dit geval werd door de Douane een strafrechtelijke afdoening ingezet waardoor de discussie een meer juridisch karakter kreeg en zo ook de vraag opkwam in hoeverre een beroep op een pleitbaar standpunt kan worden gedaan.

Meer...

Opzet moet worden bewezen

In onze adviespraktijk zien we voorbeelden dat op een Fiscale Strafbeschikking (‘FSB’) ineens grove schuld of opzet ten laste wordt gelegd, zonder dat hiervoor concreet bewijs te vinden is in het dossier. De verdachte rechtspersoon is hierover niet gehoord en heeft zich daar dus niet tegen kunnen verdedigen. Over het algemeen geldt bovendien dat FSB’s slechts summier gemotiveerd zijn, niet alleen voor wat betreft de kwalificatie opzet, maar in algemene zin waardoor onduidelijk is welke bewijsmiddelen aan de FSB ten grondslag liggen. Dat de rechterlijke niet onverkort meegaat in de gedachtegang van de Douane en kritisch toetst aan alle bestanddelen van de delictsomschrijving, blijkt uit diverse uitspraken. Aan de hand van enkele van deze uitspraken wordt in deze bijdrage uiteen gezet hoe strafrechters opzet wegen in het douanestrafrecht.

Meer...

Wanneer ageren op een vermeende onregelmatigheid?

Wanneer de Douane van mening is dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, dan merkt zij u aan als verdachte. Laten we ‘het doen van een onjuiste aangifte’ als voorbeeld nemen. In plaats van goederencode A, heeft u per ongeluk goederencode B aangegeven. Uiteindelijk kan deze verdenking leiden tot het opleggen van een Fiscale Strafbeschikking (FSB). Deze vorm van bestraffing door de Douane is mogelijk sinds 2011 door de invoering van de Wet OM-afdoening. Deze wet beoogt onder andere de rechterlijke macht te ontlasten door de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. Een FSB is een strafrechtelijke veroordeling zonder tussenkomst van een rechter of Openbaar Ministerie. Het gros van de bedrijven betaalt stelselmatig deze boetes zonder zich ooit te verdiepen in, laat staan te verdedigen tégen, een FSB. Het proces tot het opleggen van een FSB lijkt echter met steeds minder waarborgen omgeven, waardoor niet tijdig reageren slecht te repareren valt.

Meer...

Strafbeschikking bij indelingskwesties; een bijzonder geval

Bij overtreding van de Algemene douanewet kunnen zowel bestuurlijke boetes als strafrechtelijke boetes worden uitgedeeld. Het hangt er vanaf welke – verboden – handeling is verricht of ten onrechte niet is verricht (omissiedelict). Bij overtreding van de bepalingen uit hoofdstuk 9 kan een bestuurlijke boete worden opgelegd, bij overtredingen van de bepalingen in hoofdstuk 10 kan een strafbeschikking worden opgelegd. Met andere woorden: hoofdstuk 9 ziet op bestuursrechtelijke afdoening, hoofdstuk 10 op strafrechtelijke afdoening.

Meer...

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

De strafrechtelijke afhandeling van onregelmatigheden binnen het douanerecht is vaak een onbekend terrein. Op zich geen reden tot paniek, zolang u maar weet wat u kan, mag en moet doen richting de Douane. U kunt uzelf een hoop onheil besparen als u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Meer...

Wie 'doet' aangifte?

Een foutje in een aangifte is zó gebeurd. Waar gehakt wordt, vallen immers spaanders. Wie is dan verantwoordelijk? De opdrachtgever (vertegenwoordigde) of de expediteur (vertegenwoordiger). In een aantal kwesties die recentelijk bij de (economische) politierechter zijn behandeld, speelde deze vraag een grote rol nu het ging om het verwijt ‘het doen van een onjuiste aangifte’ (artikel 10:5 Algemene Douanewet) dat de expediteur kreeg. Wanneer ‘doe’ je een aangifte? En maakt het daarbij (ook) of er in het kader van directe of indirecte vertegenwoordiging is opgetreden? Op deze vragen geven wij in deze bijdrage antwoord.

Meer...

De fiscale strafbeschikking in douanestrafzaken

Voordat de Wet OM-afdoening werd ingevoerd, werden strafbare gedragingen ofwel via een transactie (op basis van art. 74 Sr) ‘afgekocht’ (het voorkomen van strafvervolging), ofwel vervolgd voor de strafrechter via de reguliere dagvaardingsprocedure (art. 258 e.v. Sv).

Meer...

'Een foutje is zo gemaakt': AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. Zo ook wanneer u werkzaamheden verricht op het gebied van douane en accijnzen. In tegenstelling tot de directe belastingen (zoals de vennootschapsbelasting) waar fouten in de zin van overtredingen veelal worden bestraft met bestuurlijke boetes, worden de meeste overtredingen op het gebied van douane bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Meer...

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Meer...
Alle publicaties