Accijns & BTW

Accijns en BTW zijn nationale belastingen maar worden ook in het internationaal verkeer geheven. Daarbij gelden diverse uitzonderingen, formaliteiten en regels. De verleggingsregeling, fiscale vertegenwoordiging en het nultarief, allemaal onderwerpen waarover bij de BTW veel wordt geprocedeerd. Bij accijns geldt dat het meestal over grote bedragen gaat, omdat de tarieven hoog zijn. Ook zijn er specifieke uitzonderingen voor accijns en BTW bij invoer. Dan gelden namelijk lang niet altijd de formele douaneregels.

Het heffen van accijnzen gebeurt al eeuwen. De heffing heeft twee doelen: het ontmoedigen van het gebruik van de producten en/of het verschaffen van inkomsten voor de staat. De Douane is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accijnzen. Accijnzen worden geheven over goederen zoals wijn, overige alcoholhoudende producten, tabaksproducten, minerale oliën et cetera. Accijns wordt verschuldigd bij invoer of uitslag van de accijnsgoederen. Hoewel de hoogte van de accijnstarieven een nationale aangelegenheid is, zijn er in verordeningen en richtlijnen wel regels gesteld voor de opslag en het vervoer van deze goederen.

Vergunning

Niet over alle accijnsgoederen en verbruiksbelastinggoederen die zich in Nederland bevinden, is accijns of verbruiksbelasting betaald. Accijns- en verbruiksbelastinggoederen kunnen namelijk worden opgeslagen en vervoerd onder schorsing van de accijns of verbruiksbelasting. Hiervoor zijn echter wel vergunningen nodig. Om accijnsgoederen onveraccijnsd te kunnen opslaan, is een vergunning accijnsgoederenplaats (AGP) nodig. Om accijnsgoederen te vervaardigen, is ook een AGP-vergunning nodig. Beide varianten van de AGP-vergunning kunnen bij de Douane worden aangevraagd.

Voor het opslaan van verbruiksbelastinggoederen onder schorsing van de verbruiksbelasting, is een vergunning inrichting verbruiksbelastinggoederen nodig. Ook deze vergunning kan bij de Douane worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor de noodzakelijke vergunningen moeten bedrijven voldoen aan administratieve eisen en moeten ze de nodige waarborgen bieden dat de accijnsverplichtingen worden nagekomen. Lees meer over de AGP-vergunning op onze website.

Risico’s

Door de positie die Nederland inneemt in de (internationale) handel, zijn er veel bedrijven die een AGP-vergunning hebben om deze handel mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat de accijns pas wordt betaald, daar waar het eindgebruik van de goederen plaatsvindt. De opslag en het vervoer van de goederen vindt dan ook vaak plaats onder schorsing van accijns. Daaraan kleven echter wel grote risico’s. Het niet zuiveren van vervoersdocumenten kan de titularis van de documenten naheffingsaanslagen opleveren van honderdduizenden euro’s.

Deze risico’s kunt u beperken of wellicht zelfs voorkomen. Door middel van het volgen van procedures zorgt u ervoor dat onregelmatigheden worden beperkt. Tijdens het uitvoeren van interne controles op de naleving van de procedures constateert u zelf of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Wij helpen u graag bij de inrichting van uw proces.

Publicaties

Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.

Meer...

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

Hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten als de koper de goederen zelf afhaalt. Als de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten kan het nultarief van de BTW (omzetbelasting) toegepast worden.

Meer...

Bilaterale overeenkomst bunkering Nederland – België

Per 1 april is 2019 een nieuwe administratieve overeenkomst gesloten tussen België en Nederland op het gebied van het bunkeren van minerale oliën en smeermiddelen aan uitgaande zeeschepen. De overeenkomst bevat afspraken die betrekking hebben op de douane- en accijnsformaliteiten. Dit artikel behandelt de inhoud van deze overeenkomst op dit specialistische terrein.

Meer...