BTI aanvragen. Eenvoudig toch?

Een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?
Door Bram
24 september 2019
Bram

De aanvraag van BTI’s en vergunningen is gedigitaliseerd. Een aanvraag wordt gedaan in het EU (Customs) Trader Portal. Dit zorgt voor extra handelingen voor de gebruiker om een aanvraag conform in te dienen.

De Douane communiceert via het portaal.Dit betekent dat onder andere de ontvangstbevestigingen, aanvaardingsbevestigingen en de afgifte door de Douane in het portaal worden geplaatst. U ontvangt hier automatisch een bericht over.

Wij zijn ketengemachtigde en verzorgen graag voor u het gehele aanvraagproces. Wij voeren het contact met de Douane en communiceren direct met u. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande publicatie is verouderd. Lees hier de actuele informatie over het aanvragen van een BTI.  

Als importeur of exporteur heeft u er mogelijk al eens mee te maken gehad; u doet een aangifte en op enig moment geeft de Douane aan dat de door u gebruikte goederencode niet juist is. U had een code moeten gebruiken waarvoor meer of minder douanerecht verschuldigd is, de juiste code is belast met een anti- dumpingheffing of er had een uitvoervergunning aangevraagd moeten worden en dat heeft u niet gedaan omdat voor de code die u had vastgesteld een dergelijke verplichting niet van toepassing was. Los van de omstandigheid dat u in voornoemde gevallen een onjuiste aangifte heeft gedaan, wordt u in een dergelijke situatie ook vaak geconfronteerd met een uitnodiging tot betaling. U bent meer douanerecht verschuldigd en dat douanerecht kunt u in de meeste gevallen niet meer verhalen op uw klanten. Ter voorkoming van dergelijke problemen kunt u een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen.

Indelen van goederen in de Nomenclatuur

Het indelen van goederen in de Nomenclatuur is niet eenvoudig. Op 8-cijferniveau (GN-code) zijn er ongeveer 10.000 verschillende codes. In die codes moeten ongeveer 100 miljoen(!) verschillende soorten goederen worden ingedeeld. Gemiddeld moeten er dus zo’n 10.000 verschillende soorten goederen onder één GN-code worden ingedeeld (opgemerkt wordt dat die goederen uiteraard wel een aantal gemeenschappelijke factoren hebben).

Onafhankelijk van degene die de code vaststelt, moet voor hetzelfde product steeds dezelfde code worden vastgesteld. Om dat te bewerkstelligen zijn er spelregels ontwikkeld om tot een uniforme indeling te komen. Deze spelregels worden de algemene regels voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur genoemd, kortweg de indelingsregels. Degene die de goederencode gaat vaststellen moet – uiteraard – op de hoogte zijn van deze indelingsregels en ze op de juiste manier kunnen toepassen.

Degene die de goederencode vaststelt moet op de hoogte zijn van de indelingsregels.

Of dat nog niet genoeg is, moet ook steeds rekening gehouden worden met eerder afgegeven BTI’s voor soortgelijke (en mogelijk identieke) goederen, statements van de vergaderingen van het Comité Nomenclatuur (waarin de gedelegeerde van de verschillende lidstaten afspreken op welke wijze zij bepaalde goederen indelen), uitvoeringsverordeningen van de Europese Commissie en uitspraken van verschillende rechterlijke instanties zoals de rechtbank Noord Holland en het Gerechtshof in Amsterdam.

Als laatste (maar zeker niet het minst belangrijk) moet ook kennis aanwezig zijn over de goederen die ingedeeld moeten worden. Denk daarbij aan de samenstelling, het gebruik, de technische (on)mogelijkheden enzovoort.

Al met al moet degene die belast is of wordt met het indelen van goederen in de Nomenclatuur een technisch specialist zijn op het gebied van het goed dat moet worden ingedeeld, bekend zijn met de regelgeving inzake het indelen van goederen (waaronder de indelingsregels) en op de hoogte zijn van diverse uitspraken en beslissingen over het indelen van goederen in de Nomenclatuur. Een welhaast onmogelijke opgave!

BTI aanvragen

De Douane biedt de helpende hand. De mogelijkheid bestaat een BTI aan te vragen.

Een BTI is een beschikking waarin de indeling van een bepaald goed wordt vastgesteld. Op basis van informatie die door de aanvrager wordt overgelegd (waaronder bijvoorbeeld een monster) wordt door de Douane de indeling vastgesteld. De goederen kunnen vervolgens gedurende een periode van zes jaar onder die code worden ingedeeld.

Het aanvragen van een BTI vindt plaats door middel van een voorgeschreven formulier. Dat formulier is te vinden op de site van de EBTI databank (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=nl). Op het openingsscherm klikt u op “aanvraagformulier”. Vervolgens kunt u het formulier uitprinten en met de hand invullen of (indien dat mogelijk is) digitaal invullen.

Gevraagd wordt of u bekend bent met BTI’s die aan andere rechthebbende zijn verstrekt.

Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar het adres van de lidstaat waar u gevestigd bent of waar de invoer (of uitvoer) zal plaatsvinden. Voor het juiste adres klikt u op het openingsscherm op “douaneadministratie van de lidstaat”. De BTI wordt vervolgens binnen een periode van drie maanden afgegeven. Lukt dat om welke reden dan ook niet, dan zal de Douane u daarover informeren.

Eenvoudig toch

Het lijkt eenvoudig. Echter nadere bestudering van het aanvraagformulier leert dat u onder meer moet vermelden in welke code u denkt dat indeling moet gaan plaatsvinden. Niet dat die code altijd door de Douane gevolgd zal worden, maar u wordt wel gevraagd een “voorstel” te doen. Daarbij moet u ook aangeven voor welke Nomenclatuur u kiest. Ook wordt gevraagd of u bekend bent met BTI’s die aan andere rechthebbende zijn verstrekt voor identieke of gelijkaardige goederen.

Het op juiste wijze beantwoorden van de eerste vraag betekent dat u het goed eerst zelf “even” moet indelen. Dat is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Immers, als dat zo eenvoudig zou zijn, is het aanvragen van een BTI misschien niet nodig. Mogelijk wordt de code die u voorstaat ingegeven door de hoogte van het percentage douanerecht. Weet dan dat dit nooit van invloed kan en mag zijn op de juiste code.

De tweede vraag is van een geheel andere orde. Om hier antwoord op te geven moet u de EBTI-databank raadplegen. In die databank zitten gemiddeld zo’n 250.000 verschillende BTI’s. U kunt daarin bijvoorbeeld zoeken op de goederencode, maar ook op sleutelwoorden. U vindt vervolgens (in de meeste gevallen) een veelheid aan BTI’s die aan de zoekcriteria voldoen. Die BTI’s zijn opgenomen in de taal van de lidstaat die de BTI heeft afgegeven. Het is niet ondenkbaar dat u een aantal talen niet beheerst. De inhoud van de BTI is dan niet duidelijk. De sleutelwoorden bieden dan mogelijk uitkomst.

De gebruikte sleutelwoorden worden namelijk vertaald in de taal van het land van waaruit u de databank benadert. Houdt er wel rekening mee dat niet alle woorden één op één vertaald kunnen worden. Zo zijn er een aantal landen die het woord “trappelzak” niet kennen. Een dergelijk baby-kledingstuk wordt dan mogelijk vertaald met “baby-slaapzak”. Een probleem dat zich daarbij voordoet is dat een trappelzak wordt aangemerkt als babykleding en wordt ingedeeld in hoofdstuk 61 of 62 (afhankelijk van de vraag of er sprake is van breiwerk of weefsel) en dat een babyslaapzak als beddengoed van hoofdstuk 94 wordt aangemerkt. Het invullen van een op het eerste gezicht eenvoudig aanvraagformulier heeft dus nogal wat voeten in aarde.

Opsturen

Op het aanvraagformulier moet u aangeven welke informatie u meestuurt met het aanvraagformulier. Denk hierbij aan een omschrijving van het goed, aan brochures, aan foto’s, aan monsters of mogelijk andereinformatie. Realiseer u dat de Douane graag volledig wordt geïnformeerd. Indien essentiële informatie ontbreekt, dan zal de Douane daar naar vragen.

Stuurt u een monster op dan bestaat de mogelijkheid dat de Douane dit monster laat onderzoeken door het Douanelaboratorium. Daarvoor zijn kosten verschuldigd. U wordt daar vooraf over geïnformeerd. Houdt u er rekening mee dat een dergelijk onderzoek ongeveer één maand kan duren.

Volgens Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TCDW), artikel 7, wordt een BTI binnen drie maanden na de aanvaarding van het verzoek afgegeven. Het spreekt voor zich dat indien informatie ontbreekt en de Douane deze informatie opvraagt, deze termijn wordt geschorst voor de periode die nodig is die informatie te verkrijgen. Het is dan ook belangrijk dat u alle beschikbare informatie direct meestuurt met de aanvraag. .

Het kan ook anders

Uit het vorenstaande blijkt dat alleen het opsturen makkelijk is. Het juist invullen van het formulier vraagt al specialistische kennis.

Een BTI is een voor bezwaar vatbare beschikking. Dat betekent dat u tegen die BTI in bezwaar kunt gaan. In die bezwaarprocedure kunt u proberen de Douane te overtuigen van uw gelijk. U doet dat door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de afgifte van de BTI. De Douane heeft vervolgens drie maanden de tijd om op uw bezwaar te reageren.

Tegen een BTI kunt u in bezwaar gaan.

In de situatie dat u dus een BTI krijgt die niet aan de verwachtingen voldoet, kan het makkelijk ruim zes maanden duren voordat u (enige) zekerheid krijgt over de indeling van een goed in de Nomenclatuur.

Kan dat niet anders? Ja, natuurlijk kan het anders. Op de eerste plaats moet u ruim van tevoren bedenken of u een BTI wilt gaan aanvragen. Dat doet u indien er mogelijke twijfel kan bestaan/ontstaan met betrekking tot de indeling van een bepaald goed in de Nomenclatuur.

Vervolgens gaat u vaststellen onder welke code u vindt dat indeling moet plaatsvinden. Daarvoor heeft u – zoals hiervoor is beschreven – kennis nodig. Kennis van de regelgeving inzake het indelen in de Nomenclatuur en kennis van het in te delen goed. Motiveer zo uitgebreid mogelijk waarom indeling onder die code moet plaatsvinden. Die motivering bestaat uit een mix van productinformatie, informatie van eerder afgegeven BTI’s, jurisprudentie, uitvoeringsverordeningen en de regelgeving inzake de indeling van goederen in de Nomenclatuur.

Op deze wijze stelt u de code vast op (vrijwel) dezelfde wijze als de Douane doet. Hoewel u aan deze door uzelf vastgestelde code geen rechten kunt ontlenen, krijgt u wel een aardig beeld van de (mogelijk) juiste code.

Indien de Douane toch een andere mening is toegedaan, kunt u direct zien waar de Douane afwijkt van het door u ingenomen standpunt. U kunt dan snel overwegen of in bezwaar gaan al dan niet zinvol is. Indien u in bezwaar gaat vormt de eerder opgestelde motivering een uitstekende basis voor het bezwaarschrift. De tijd die u daarin heeft geïnvesteerd, verdient u in deze fase derhalve weer (voor een deel) terug.

Schoenmaker blijf bij je leest

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen alles in eigen hand te houden en de aanvraag volledig zelf te verzorgen. Verstandiger is het wellicht om in overleg met een expert een goede motivering op te stellen waarin zowel de eigenschappen van het in te delen goed als ook de overige van belang zijnde elementen voldoende aandacht krijgen. Op die manier kan redelijk nauwkeurig worden ingeschat onder welke code goederen uiteindelijk worden ingedeeld.

Conclusie

Het indelen van goederen in de Nomenclatuur is geen sinecure. Kennis en ervaring van verschillende disciplines komen daarbij bij elkaar. Samenwerking tussen de importeur/exporteur/aangever en een specialist op het gebied van het indelen van goederen in de Nomenclatuur is daarbij van essentieel belang.

Customs Knowledge adviseert en begeleidt u professioneel bij het indienen van een aanvraag voor een BTI. Zij neemt graag de rol van specialist op zich op het gebied van het indelen van goederen in de Nomenclatuur. Als de Douane uiteindelijk toch kiest voor een andere code, kunnen wij u uiteraard adviseren en bijstaan in een mogelijke bezwaar- en beroepsprocedure.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.