Verlengd gebruik van een Bindende Tariefinlichting (BTI) na het intrekken daarvan

In dit artikel gaan we dieper in op het intrekken van een BTI en de mogelijkheid deze BTI toch nog even te kunnen gebruiken.

Het komt regelmatig voor dat een BTI wordt ingetrokken omdat deze bijvoorbeeld niet meer in overeenstemming is met de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). In dit artikel  gaan we dieper in op het intrekken van een BTI en de mogelijkheid deze BTI toch nog even te kunnen gebruiken.

Wanneer intrekken

Een door de Douane afgegeven BTI kan om verschillende redenen worden ingetrokken. Intrekken kan plaatsvinden als de afgegeven BTI niet meer in overeenstemming is met de uitlegging van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) of het Geharmoniseerd Systeem (GS). Hiervan is bijvoorbeeld sprake, als de toelichting op de GN of op het GS zijn gewijzigd. Een BTI wordt dan ingetrokken op de datum waarop deze wijziging bekend gemaakt wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie. U krijgt in een dergelijke situatie een brief van de Douane waarin wordt aangegeven dat de BTI zal worden ingetrokken. Op deze brief kunt u vervolgens reageren, waarna de Douane een definitief standpunt  inneemt: intrekken of niet. Met andere woorden is deze wijziging inderdaad zodanig dat de BTI niet meer in stand kan blijven of is de wijziging van de toelichting toch niet van invloed op deze specifieke BTI.

Intrekken kan echter ook indien er een arrest is gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie of een indelingsbesluit of een indelingsadvies is genomen door de Wereld Douane Organisatie (WDO).

Hoewel er ook nog andere redenen zijn een BTI in te trekken, zijn de hiervoor opgenomen redenen de meest voorkomende.

Gevolgen van intrekken

Een BTI die is ingetrokken, mag vanaf een bepaalde datum niet meer gebruikt worden. Dat is duidelijk. Het komt echter regelmatig voor dat importeurs al contracten hebben afgesloten met producenten of leveranciers om bepaalde goederen te kopen omdat ze – met inachtneming van de BTI – op een zodanige manier worden ingedeeld, dat de invoer onder gunstige voorwaarden kan plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zodanig percentage invoerrecht dat gunstige prijsafspraken met afnemers kunnen worden gemaakt. Om de houder van een BTI in zo’n geval toch enigszins tegemoet te kunnen komen, is er een zogenoemde overgangsmaatregel in het leven geroepen. Deze maatregel voorziet in het gebruik van de goederencode genoemd in de BTI voor een bepaalde periode, ook al is de code (en het percentage douanerecht) niet meer van toepassing. We noemen deze periode de periode van verlengd gebruik.

Procedure

De periode van verlengd gebruik gaat in op de dag dat de BTI wordt ingetrokken. Het is dan ook van groot belang dat zodra bekend wordt dat de BTI zal worden ingetrokken (vooraankondiging), maatregelen worden genomen om van deze overgangsregeling gebruik te kunnen maken. Aangetoond moet worden dat voordat de BTI wordt ingetrokken, contracten zijn afgesloten met producenten of leveranciers van de in de BTI genoemde goederen.

Deze contracten moeten worden overgelegd. Ook moet worden aangegeven over welke hoeveelheden het gaat. Hiermee wordt bedoeld de hoeveelheid die op basis van die contracten de komende zes maanden in het vrije verkeer word gebracht. Zes maanden is namelijk de maximale termijn die hiervoor kan worden verleend. Opgemerkt wordt dat  in sommige gevallen een kortere periode mogelijk is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als er een indelingsverordening is vastgesteld.

Voorwaarden

Om voor verlengd gebruik in aanmerking te komen dient een verzoek te worden ingediend. In dat verzoek moet duidelijk zijn beschreven dat het een aanvraag betreft voor verlengd gebruik van een ingetrokken BTI. Daarbij is het van belang om het BTI-referentienummer op te nemen, alsmede de omschrijving van de in de BTI vermelde goederen. Aangeraden wordt om een afschrift van de betreffende BTI als bijlage bij het verzoek te voegen.

Het verzoek moet worden ingediend bij degene die de BTI heeft afgegeven. Voor de in Nederland afgegeven BTI’s is dat de Douane in Rotterdam. Daar is het Team Bindende Tarief Inlichtingen (het BTI-team) gevestigd.

Let er goed op om in dit verzoek de hoeveelheden te vermelden waarvoor het verlengd gebruik wordt gevraagd. Voor deze hoeveelheden geldt dat de daarvoor afgesloten contracten moeten kunnen worden overgelegd. Uit die contracten moet blijken dat het inderdaad gaat over de in de BTI genoemde goederen. Indien in voorkomend geval geen hoeveelheden zijn genoemd in deze contracten, zal in overleg met de Douane worden vastgesteld welke hoeveelheden onder het verlengd gebruik kunnen worden geplaatst.

Let er goed op in dit verzoek de hoeveelheden te vermelden waarvoor het verlengd gebruik wordt gevraagd. Voor deze hoeveelheden geldt dat de daarvoor afgesloten contracten moeten kunnen worden overgelegd.

Tenslotte moet duidelijk worden vermeld in welke lidstaten de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Doen van de aangifte

Zodra de aanvraag is goedgekeurd (dit moet officieel binnen 30 dagen) krijgt u een schriftelijke mededeling (beschikking). Vervolgens gaat u aangiften doen.

In die aangiften mag vanaf dat moment de code worden gebruikt die in de BTI staat. Als het goed is heeft u die code echter niet gebruikt voor aangiften die u heeft gedaan in de periode tussen het intrekken van de BTI en het krijgen van de toestemming voor verlengd gebruik. Immers, die code kon niet meer worden gebruikt omdat de BTI was ingetrokken en u toen nog niet in de gelegenheid was om de oude code te blijven gebruiken.

Voor deze in de tussenliggende periode gedane aangiften kan een verzoek tot terugbetaling worden ingediend. Let wel, dit heeft uiteraard gevolgen voor een eventuele afgesproken hoeveelheid. Immers zodra de afgesproken hoeveelheid is bereikt, stopt de mogelijkheid om gebruik te maken van de oude BTI.

Indien de periode van zes maanden nog niet verstreken is en de maximale hoeveelheid (zonder de in de tussenliggende periode in het vrije verkeer gebrachte goederen) volledig nodig is, is het wellicht verstandig om geen verzoek tot terugbetaling in te dienen.

Conclusie

Zodra een BTI wordt ingetrokken, kan deze normaliter niet meer worden gebruikt. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk aan afspraken die zijn gemaakt met producenten of leveranciers om bepaalde hoeveelheden goederen te leveren die vervolgens tegen bepaalde condities in het vrije verkeer kunnen worden gebracht.

Omdat een BTI zekerheid biedt en deze zekerheid dan verdwijnt, is in het DWU de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een overgangsmaatregel. Deze maatregel is bekend onder de naam: periode voor verlengd gebruik. Tijdens deze periode kan de BTI toch nog worden gebruikt. Lopende contracten kunnen zo worden afgerond, althans gedurende een beperkte duur, namelijk zes of drie maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u uiteraard wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dat ziet onder meer op definitieve contracten die zijn afgesloten en een opgave van de hoeveelheden waarvoor u in aanmerking wilt komen voor deze maatregel. Omdat u pas weet dat een BTI wordt ingetrokken als de Douane u daar over informeert, kan het voorkomen dat u voordat u gebruik mag maken van de periode van verlengd gebruik, al aangiften heeft gedaan met een andere code dan de code die in de BTI stond (met zeer waarschijnlijk een hoger percentage douanerecht). In een dergelijke situatie kunt u eventueel een verzoek tot terugbetaling indienen. Wordt u geconfronteerd met een BTI die wordt ingetrokken, dan is het handig als er een specialist met u meedenkt en meekijkt. Wij helpen u graag!

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.