Veredeling

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Veredeling is er in twee varianten; passieve veredeling en actieve veredeling. Bij passieve veredeling worden goederen uitgevoerd, buiten de EU bewerkt en vervolgens wederingevoerd.

Actieve veredeling

Bij actieve veredeling worden goederen tijdelijk ingevoerd, waarbij er sprake is van schorsing van douanerechten. Vervolgens kunnen deze goederen binnen de EU worden veredeld, bestaande uit een bewerking, verwerking, vernietiging of herstel. De veredelingsgoederen kunt u daarna wederuitvoeren. Als u de veredelingsgoederen uitvoert, bent u geen invoerrechten verschuldigd. Ook kunt u ervoor kiezen om de veredelingsgoederen in het vrije verkeer van de EU te brengen. U bent dan wel invoerrechten verschuldigd.

U heeft zelfs – onder voorwaarden – de keuze of u invoerrechten betaalt over de goederen die u onder de regeling actieve veredeling hebt geplaatst of dat u betaalt over de eindgoederen. Als de invoerrechten op het in te voeren en te verwerken product hoger zijn dan de invoerrechten op het te verkrijgen product, wilt u natuurlijk invoerrechten betalen over het verkregen product. Andersom is ook mogelijk. Als de invoerrechten hoger zijn op het te verkrijgen product dan op de in te voeren en te verwerken goederen, wilt u liever invoerrechten betalen over de ingevoerde goederen.

Het proces bij actieve veredeling is complex. Bovendien vereist het toepassen van actieve veredeling, naast het aanvragen van de juiste vergunningen, ook een werkwijze die ervoor zorgt dat aan alle verplichtingen en voorwaarden worden voldaan. Goederen moeten namelijk binnen een bepaalde termijn worden bewerkt, verwerkt, vernietigd of hersteld. Daarnaast moet u periodiek een aanzuiveringsafrekening indienen.

Passieve veredeling

Bij passieve veredeling worden Uniegoederen uitgevoerd, buiten de EU bewerkt, verwerkt of hersteld. Vervolgens komen de veredelingsgoederen terug naar de EU. Over de waardetoevoeging moeten invoerrechten worden afgedragen.

Een verplichting die voortvloeit uit deze vergunning is dat de goederenstroom duidelijk en volledig in uw administratie moet zijn vastgelegd. Deze administratieve vastlegging luistert nauw.

Praktische tips

1. Zorg voor een juiste en volledige administratie

Zowel bij actieve veredeling als passieve veredeling is de administratie van groot belang. Software die deze administratie ondersteunt, is essentieel. Wij helpen u graag bij het inrichten van de administratie en het vastleggen van procedures en interne controles.

2. Dien de aanzuiveringsafrekening tijdig in

Het niet tijdig indienen van de aanzuiveringsafrekening kan ervoor zorgen dat de Douane een uitnodiging tot betaling oplegt. Ook zou de Douane een boete kunnen opleggen. Dit kunt u voorkomen door de aanzuiveringsafrekening conform de afspraken in de vergunning in te dienen.

3. Controleer periodiek de hoeveelheden en waarden in de vergunning

Wanneer u de hoeveelheden en waarden in de vergunning overschrijdt, kan de Douane een uitnodiging tot betaling opleggen. Door periodiek controles uit te voeren op de hoeveelheden en waarden in de vergunning, kunt u tijdig een uitbreiding van de vergunning aanvragen.

Veelgestelde vragen

Bewerken, verwerken, het vernietigen van goederen, het herstellen en het gebruiken van goederen die zelf niet meer in de veredelingsgoederen voorkomen van niet-Uniegoederen kunnen onder de regeling actieve verdeling vallen.

Als in de vergunning toestemming is verleend om equivalentieverkeer toe te passen dan mogen equivalente goederen (bijvoorbeeld zich in het vrije verkeer van de EU bevindende goederen) in de plaats worden gesteld van de niet-Uniegoederen. Het voordeel hiervan is dat u als de vergunninghouder een maximale flexibiliteit krijgt in het productieproces.

Publicaties

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

UTB ontvangen vanwege overschrijding hoeveelheid en/of waarde van een douanevergunning?

Meer...

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Meer...
Alle publicaties