Publicaties

Douanevervoer: wat is nu nog een onttrekking aan douanetoezicht?

Wat nu als de vervoerstermijn wordt overschreden. Is er dan sprake van een onttrekking of van het niet voldoen aan bijzondere verplichtingen? In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK Zollagentur.

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Douane niet bevoegd om op te treden bij merkinbreuk?

Een jaar geleden hebben wij reeds aandacht besteed aan inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De Douane lijkt niet bevoegd te zijn om goederen vast te houden wanneer deze zich onder douaneverband bevinden.

Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

De kansen en bedreigingen voor zowel de merkhouder als de vermeende inbreukmaker.

Het AEO-CF en de internal AEO-Auditor

Het uitvoeren van een AEO interne controle of interne audit door de internal AEO-auditor.

Het belang van een goed customs-compliance team

Om de voordelen van een AEO-CF ten volste te kunnen benutten is een goed customs-compliance team van groot belang. Waarom en hoe zorgt u hiervoor?

AEO-monitoring en risk based auditing

Risk based auditing binnen het AEO-Control Framework.

AEO en monitoring: risico of kans?

De kansen die AEO-monitoring uw onderneming biedt.

AEO: de 5e eis

AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s.

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Is uw bedrijf goed voorbereid?

Gedegen en actuele douanekennis steeds belangrijker

Douanedeclaranten, logistiek dienstverleners, logistiek managers; steeds meer mensen hebben gedegen douanekennis nodig.

Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

Hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten als de koper de goederen zelf afhaalt. Als de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten kan het nultarief van de BTW (omzetbelasting) toegepast worden.

Risico’s met oorsprong bij antidumpingheffing

Hoe kunt u de niet-preferentiële oorsprong vaststellen en wat is het gevolg van onjuiste oorsprongsbescheiden.

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Kan de inspecteur de aangegeven douanewaarde zomaar verwerpen? In deze publicatie gaan wij hier verder op in.

BTI aanvragen. Eenvoudig toch?

Een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?

Het opstellen van een artikelstambestand

De totstandkoming van het artikelstambestand.

ITA2: Afschaffing invoerrechten op nog meer technologieproducten

Per 1 juli 2016 worden invoerrechten verlaagd op een groot aantal technologieproducten.

BTW bij invoer: de soep wordt niet altijd zo heet gegeten …

Als goederen de EU binnenkomen en in de EU achter blijven, is veelal BTW verschuldigd. Daarbij worden de regels van het douanerecht toegepast. Maar gelden deze wel onverkort als dit tot vreemde resultaten leidt? Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat dit niet het geval is. En hoe zit het met de situatie dat bij een intracommunautaire transactie, die volgt na invoer, de formaliteiten niet op de juiste wijze zijn vervuld? Is dan de aangever aansprakelijk voor de BTW? Ook hierover heeft het Hof van Justitie dit jaar belangrijke arresten gewezen waaruit blijkt dat de ‘BTW-soep’ niet zo heet wordt gegeten. Wel is het steeds van belang dat de aangever goede zorg betracht en fraude met BTW probeert te voorkomen.

AEO-monitoring 2.0

Het belang van het op orde hebben van de procedures en het hebben van een goed werkend AEO-Control Framework.