Publicaties

De BTI-database, verhelderend of verwarrend?

Wanneer u 100% zekerheid wil over de juistheid van een goederencode, dan kunt u een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen bij de Douane. In beginsel duurt de afgifte van een BTI maximaal 120 dagen. Die termijn begint nadat de Douane uw aanvraag heeft geaccepteerd. Niet alleen u krijgt de BTI, de gegevens van de BTI worden ook opgenomen in de Europese BTI-database. De meeste gegevens zijn publiekelijk. De BTI-database kan dus ook door iedereen worden geraadpleegd. Wekt dat helderheid of juist verwarring? Laten we dat eens onderzoeken aan de hand van een paar voorbeelden.

Let op: het 14e sanctiepakket tegen Rusland is aangenomen!

Op 24 juni 2024 heeft de Europese Unie het 14e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Met dit pakket wordt de handhaving verstevigd en worden mogelijke omleidingsroutes tegengegaan. In het kort nemen wij dit sanctiepakket voor u door.

Relevante producten & relevante grondstoffen uit de ontbossingsverordening

De ontbossingsverordening bevat een lijst van relevante grondstoffen en producten, waarvan de handel strenger zal worden gereguleerd om te borgen dat deze producten niet bijdragen aan ontbossing. Deze lijst is opgenomen in bijlage I van de verordening en is gebaseerd op de actuele Gecombineerde Nomenclatuur (GN), zoals vastgesteld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2023/2364.

Behandelen, verwerken en versturen, maar toch antidumpingheffing moeten betalen

Antidumpingheffing (hierna: ‘ADH’) is een kostenpost waar geen enkele ondernemer op zit te wachten. U ontkomt echter niet altijd aan ADH. Vooral wanneer u artikelen importeert die worden ingedeeld in afdeling XV of XVI (hoofdstuk 72 t/m 85) van de Gecombineerde Nomenclatuur, bestaat de kans dat u ADH dient af te dragen. Het is hierbij wel van belang waar de artikelen vandaan komen. Vooral op goederen die worden ingedeeld in afdeling XV of XVI van de Gecombineerde Nomenclatuur uit het werelddeel Azië rust ADH.

Douane: het belang van een artikelstambestand

Bij de invoer en uitvoer van goederen moet worden vastgesteld welke maatregelen van toepassing zijn. Die maatregelen kunnen zeer verschillend zijn. Zo zijn veelal invoerrechten van toepassing of anti-dumpingheffingen. De hoogte daarvan is steeds afhankelijk van de goederencode. Daarnaast kunnen ook maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van toepassing zijn. Zo gelden soms invoerverboden (op wapens of medicijnen) of moeten aanvullende bescheiden worden overgelegd. In alle gevallen zijn deze maatregelen afhankelijk van de goederencode. Het is dan ook van groot belang dat de juiste goederencode wordt vastgesteld en dat die ook steeds eenvoudig beschikbaar is. Om dat te waarborgen is een artikelstambestand een goed initiatief.

De ontbossingsverordening: wat houdt het in?

In de voortdurende strijd tegen de ontbossing en het behoud van de wereldwijde biodiversiteit, worden met de invoering van de ontbossingsverordening vanaf 30 december 2024 nieuwe verplichtingen opgelegd. Marktdeelnemers en handelaren die handelen in specifieke productgroepen, zoals palmolie, soja, cacao, runderen, koffie, rubber en hout moeten dan onder meer een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Uit deze verklaring moet volgen dat hun activiteiten geen bijdrage leveren aan illegale ontbossing. In deze bijdrage lees je meer over de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening.

Nieuwe sancties: ‘No re-export to Russia’ clausule verplicht voor bepaalde goederen

Gezien de recente verkiezingsuitslag in Rusland lijkt de sanctiewetgeving, die de handel met Rusland aan banden legt, niet snel te verdwijnen. Er zijn echter partijen die aantoonbaar profiteren van de sanctiewetgeving. Deze partijen zijn vaak gestationeerd in zogenoemde ‘uitwijklanden’. Dit zijn in de regel landen in de omgeving van Rusland, die gebruikt worden om de sancties te omzeilen.

De douanepraktijk: failliet en door!

Waarschijnlijk bent u als werknemer of ondernemer het liefst bezig met de dagelijkse praktijk. Het sluiten van goede deals, het uitvoeren van de corebusiness op de meest efficiënte wijze en het optimaliseren van de diverse processen. Dit alles met als doel om een bedrijf met continuïteit neer te zetten. Een begrijpelijke keuze, maar let ook op de fundering van uw onderneming. Dat is zeker het geval als het bedrijf douane-activiteiten verricht.

Ondernemers opgelet! Het dertiende sanctiepakket is aangenomen!

Verordening (EU) 833/2014 legt al sinds begin 2014 de handel vanuit de EU met Rusland aan banden. Op 19 december 2023 trad het twaalfde sanctiepakket in werking. 23 februari 2024 is door de EU alweer het dertiende sanctiepakket aangenomen.

Invoer van dierlijk voedsel; is uw risicobeperkende behandeling voldoende?

Regelmatig zien we dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een zending blokkeert omdat het product een dierlijk ingrediënt bevat en niet is voldaan aan de regels. Dat kan uw business niet gebruiken, want uw klant wacht op de zending. Het is soms lastig te achterhalen wat de NVWA exact van u verwacht; kosten, wachttijd en frustratie lopen op.

Artificial Intelligence in het classificatielandschap: een vloek of een zegen?

Het huidige digitale tijdperk kent innovatie op innovatie. Ook in het classificatielandschap staat de tijd niet stil. Hoe moeilijk kan het eigenlijk ook zijn, een product voorzien van een 10-cijferige goederencode?

Aanzienlijke verhoging tarieven accijns en verbruiksbelasting

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel (nr. 36.418) in het kader van het Belastingplan 2024. In dit wetsvoorstel worden de tarieven van diverse accijnsproducten verhoogd per 1 januari 2024.

Eindelijk: de reguliere navorderingstermijn wordt gewoon weer drie jaar!

Het grootste gedeelte van de aangiften ten invoer wordt niet direct gecontroleerd. Integendeel, de Douane controleert veelal achteraf. Dat maakt dat de Douane dan ook meestal een navordering, ofwel een ‘uitnodiging tot betaling’ stuurt na verloop van enkele maanden of jaren. De Douane kan echter niet onbeperkt navorderen. De standaardtermijn om na te vorderen is drie jaar en onder omstandigheden is een navordering over vijf jaar mogelijk.

Sanctiemaatregelen bij invoer

Vanaf 2014 zijn EU-sancties van toepassing ter beperking van de handel met Russische partijen. De sancties bestaan uit verboden op de in- en uitvoer van specifieke goederen, handel met bepaalde personen en een streng toezicht op internationale transacties. Verordening (EU) nr. 833/2014 (hierna: de verordening) vormt de grondslag van deze sancties. De verordening is anno 2023 nog steeds van toepassing en is inmiddels diverse malen aangevuld en gewijzigd.

Wetsvoorstellen herziening DWU

Een herzien Europees douanewetboek (DWU) is voorzien door de Europese Commissie. De directe aanleiding is het advies van de ‘Wise Persons Group’ van maart 2022. Met tien concrete opdrachten als uitgangspunt zijn de wettelijke bepalingen herzien en vereenvoudigd – althans, vereenvoudiging was het doel. In mei 2023 zijn de wetsvoorstellen gepubliceerd om nadere terugkoppeling van bedrijfsleven en de EU-lidstaten te ontvangen. De wetsvoorstellen zien op een herziening van het DWU, een vereenvoudigde aanpak voor afstandsverkopen en de introductie van handhavingsinstrumenten. In deze bijdrage zijn vier voorgestelde wijzigingen nader toegelicht.

CBAM: de overgangsperiode

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (hierna: CBAM) in werking getreden. Dit mechanisme beoogt het koolstoflekkage probleem aan te pakken en zal gaan voorzien in een koolstofheffing voor bepaalde goederen die – vanuit derde landen – worden ingevoerd in de Europese Unie.

Duurzaamheid in de e-commerce markt

In de e-commerce markt klinkt de roep om duurzaamheid steeds harder. Een begrip dat volop in beweging is, van een focus op recycling naar het bredere concept van een circulaire economie. In deze bijdrage ga ik in op faciliteiten en aandachtspunten binnen dit thema vanuit een fiscaal perspectief.

ChatGPT: Een nieuw hulpmiddel voor het classificeren van producten(?)

Het classificeren van artikelen is een complex proces. Bij elk product artikel past een specifieke goederencode die moet worden vastgesteld aan de hand van onder meer indelingsregels, aantekeningen, toelichtingen, jurisprudentie en eventuele indelingsverordeningen. Dit kan een tijdrovende en moeilijke procedure zijn, vooral voor bedrijven die te maken hebben met grote volumes aan verschillende producten. Gelukkig bestaat er sinds kort een digitaal hulpmiddel, namelijk ChatGPT.

Sancties op Rusland, dat is altijd even opletten geblazen!

Vanwege de annexatie van de Krim en de huidige oorlog in de Oekraïne zijn, in de afgelopen jaren (de eerste sancties zijn van 2014) maar vooral ook in het afgelopen jaar, de sancties op Rusland steeds verdergaand geworden. Het is steeds moeilijker geworden om handel te doen met Russische bedrijven. Opdrachten worden ingetrokken of kunnen niet meer uitgevoerd worden, maar wat als de opdracht al is uitgevoerd en er nog een betaling binnenkomt? Kan dat dan nog wel? Of valt de betaling onder de sanctie? Ook als de opdracht zelf niet is (of was) gesanctioneerd ten tijde van het uitvoeren ervan? 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de logistiek dienstverlener voor de sanctiewetgeving?

Met de verregaande sancties op Rusland (en daardoor ook verhoogde aandacht hiervoor) wordt steeds duidelijker dat ‘awareness’ voor de sanctiewetgeving nodig is. Los van het feit dat bedrijven ‘compliant’ willen zijn, is het ook voor de continuïteit van het bedrijf nodig. Wanneer dit soort zaken spelen, komt een bedrijf immers snel negatief in het daglicht te staan, met alle gevolgen van dien. Dat gebeurt ook soms ten onrechte. Dat blijkt wel uit de casus die hierna wordt besproken.